Open-dag-kerk-sfeer

Actuele coronamaatregelen, vanaf 25 februari

Met ingang van vrijdag 25 februari 2022 worden de coronamaatregelen binnen de katholieke Kerk versoepeld. In heel Nederland zijn de anderhalve meter afstand en het mondkapje niet langer verplicht. Dit hebben de bisschoppen besloten in navolging van overheidsmaatregelen.

banners_website_20223

Jaarlijkse actie Kerkbalans is van start

Ook in onze Sint-Christoffelparochie is de actie Kerkbalans weer gestart. Dat betekent dat vele vrijwilligers in onze acht kerklocaties een envelop bij de parochianen in de bus doen.

Het was opnieuw een moeilijk jaar voor iedereen en ook voor onze parochie. De inkomsten van de collectes liepen sterk terug door de coronamaatregelen. Wij hopen dan ook op een bijdrage van vele parochianen om onze geloofsgemeenschap levend te houden en onze gezichtsbepalende kerkgebouwen te behouden.

> Doneer via iDeal

Bekijk hieronder de hartelijke oproep van onze bisschop Gerard de Korte.

christmas-crib-figures-g87ae9a591_640

Eindejaarsoverdenking van pastoor Titus

Onze parochie is groot qua oppervlakte, maar onze geloofsgemeenschap is tegenwoordig klein en is door corona nog kleiner geworden. Ondanks de last van corona heb ik ook positieve ervaringen gehad. Veel mensen hebben contact met mij opgenomen en mij gevraagd om speciaal voor hen en alle mensen te bidden. Velen kwamen naar de kerk om kaarsen aan te steken en te bidden voor een eind aan de pandemie.

Zijn wij diep in ons hart eigenlijk niet allemaal gelovige mensen? Het belangrijkste is dat we onze hoop en vertrouwen op God niet alleen in moeilijke situaties bewaren, maar dat we die ons leven lang praktiseren en doorgeven. Het geloof is geen eenrichtingsweg waar de Kerk alleen zorgt voor de opbouw van ons geloofsleven. Het komt van twee kanten: de Kerk en de geloofsgemeenschap zijn samen op weg om ons geloofsleven te versterken.

Als we ons geloofsleven kunnen praktiseren en aan een nieuwe generatie doorgeven, maken we onze geloofsgemeenschap sterk en vitaal. Anders wordt die in toekomst nog kleiner. Het is prachtig om hoop en vertrouwen op God te hebben en de moed niet te verliezen.

De geboorte van Jezus Christus kan tot meer bezinning leiden over wat echt belangrijk is in ons leven. Goede voornemens en wensen komen elk jaar terug. Daar is één grote wens bijgekomen. Dat de coronapandemie snel voorbij mag zijn. Laten we positief blijven. Ik hoop dat we snel weer samen kunnen zijn rond de liefde van Jezus.


Pastoor Titus

maatregelen kerk

Aanscherping coronamaatregelen vanaf 19 december

De bisschoppen hebben de coronamaatregelen aangescherpt. Publieke vieringen na 17.00 u waren al geschrapt, nu is er bij de vieringen vóór 17.00 u nog slechts plaats voor 50 aanwezigen.

Er is op 24 december één centrale, besloten Kerstavond-viering om 21.00 u vanuit Dreumel die u digitaal kunt beluisteren via Kerkomroep.nl. De vieringen van Eerste en Tweede kerstdag gaan wel gewoon door.

De lockdown is ingrijpend voor iedereen. Dat ervaren ook de R.-K. bisschoppen en zij nemen hierin hun verantwoordelijkheid. “We begrijpen dat dit voor u weer een teleurstelling is die het samen vieren van onder meer Kerstmis belemmert. Maar laten we zorg hebben voor onze naasten en dit zorgvuldig doen in solidariteit met de hele samenleving. Als gelovigen gaan we door deze donkere tijd in de kracht van het geloof en in het vertrouwen dat het Licht van Christus de duisternis overwint.”

Reserveren en zang

Voor alle vieringen vóór 17.00 u geldt dat deze met het maximumaantal van 50 aanwezigen, exclusief bedienaren, publiek toegankelijk blijven. Bezoekers dienen weer te reserveren.

Alle bestaande maatregelen blijven van kracht:

• anderhalve meter afstand houden
• een mondkapje dragen bij verplaatsingen
• de basisregels op het gebied van hygiëne
• ventilatie
• thuisblijven bij klachten

Wat zingen betreft gaan we terug naar de eerdere maatregel van voorzang door één cantor of maximaal 4 zangers.

Uitvaarten en andere kerkelijke bijeenkomsten

Uitvaarten mogen – met verwijzing naar de uitzondering die door de overheid wordt toegestaan – vanaf 19 december door maximaal 100 personen worden bijgewoond. Voor alle andere vieringen geldt het genoemde aantal van maximaal 50 aanwezigen.

Voor alle andere kerkelijke bijeenkomsten dan vieringen geldt dat deze zoveel mogelijk digitaal moeten plaatsvinden. Gezien de maximum groepsgrootte die geldt voor buitenbijeenkomsten kunnen er geen openluchtvieringen, herderstochten enzovoort plaatsvinden. Wanneer de kerken worden opengesteld voor de aanbidding van het heilig Sacrament of voor een bezoek aan de kerststal vanwege persoonlijke devotie, dan gelden alle basisregels op het gebied van afstand houden, mondkapje, hygiëne en gezondheid.

Vier Kerstmis!

De oproep om Kerstmis thuis mee te vieren wordt door de huidige omstandigheden nog belangrijker. Er kunnen minder mensen terecht bij de kerstvieringen dan eerder werd gehoopt. Voor iedereen die geen plek meer kan reserveren: vier thuis mee. De vieringen in Dreumel worden via Kerkomroep.nl uitgezonden en op tv (NPO2) worden ook kerstvieringen uitgezonden. Ga om thuis Kerstmis mee te kunnen vieren naar VierKerstmis.nl met meer informatie, tips en een persoonlijke bemoediging van de bisschoppen. Doe mee, Vier Kerstmis!

advent-g6d49c5569_640

Eindejaarsoverdenking van pater Jules

Als ik terugkijk op het jaar, zie ik momenten van vreugde en verdriet. Vreugde omdat we in een politiek stabiel land leven. Onze leiders doen er alles aan om gerechtigheid en het recht op gezondheid en onderwijs voor onze kinderen te garanderen. We zijn er zo aan gewend, dat we vaak niet beseffen hoe belangrijk dat is. Elders zijn er landen in oorlog, worden mensen gedwongen te emigreren en krijgen kinderen geen onderwijs.

Van de andere kant werd het jaar 2021 gekenmerkt door momenten van verdriet en angst. De planeet wordt bedreigd door de pandemie en de klimaatverandering. We maken ons zorgen over toekomstige generaties. Het afgelopen jaar heeft ons geleerd dat we kwetsbaar zijn; misschien een oproep om in onze kerken terug te keren naar God.

In onze Sint-Christoffelparochie missen we de deelname van jongeren aan het kerkelijk leven. Ik, die nieuw ben in deze parochie, die lange tijd als missionaris in andere landen heb gewerkt, stel me vragen over de toekomst van onze acht kerken. Waarom komen ouders niet met de communicanten naar de kerk? Hoe mooi zou het zijn wanneer ouders thuis met hun kinderen bidden. Als lid van het pastoraal team is het mijn plan om in 2022 met de jongeren in contact te komen. Ik wil met hen over God praten en ze uiteindelijk naar de Kerk leiden. Want waar geen jonge mensen zijn, is de toekomst kritiek.

Voor 2022 wens ik iedereen een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid!


Pater Jules-Davey Malonga

hands-gba19429d2_640

Eindejaarsoverdenking van diaken Jos

Aan het eind van 2021 kijken de leden van ons pastoraal team terug en vooruit. Als eerste diaken Jos van den Bosch.

Het meest pijnlijke in 2021 voor mij persoonlijk was te moeten constateren dat het jaar begon met veel respect en waardering voor verpleegkundigen en hulpverleners en een groot gevoel van solidariteit, maar dat dit gaandeweg omsloeg in verharding en intolerantie. Eenheid veranderde in (vaak agressieve) verdeeldheid!

Aan het einde van 2021 kunnen wij maar tot één conclusie komen: het moet in 2022 écht anders! En Kerstmis biedt daartoe voor iedereen een mooie uitnodiging; een uitnodiging waar de schrijver Lucas in zijn evangelie ons precies vertelt wat Kerstmis werkelijk is: ‘Vrees niet’, zegt een engel tegen enkele herders die ‘s nachts in het open veld hun kudde bewaken. ‘Vrees niet, want ik verkondig u een blijde boodschap: vandaag is u een Redder geboren, Christus de Heer’. En opeens zingt een hele groep engelen de échte kerstvreugde uit: ‘Eer aan God in den hoge en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft’.

Dat is het échte kerstcadeau voor alle mensen: een wereld waar geloof, hoop, liefde, respect, tolerantie, luisterbereidheid en oprechte belangstelling voor elkaar de richtingwijzers zijn. Dan is het niet alleen voor 2021 een Zalig Kerstfeest, maar dan is het een bijzonder kostbaar cadeau voor heel 2022!

Diaken Jos van den Bosch

Eucharistie breken van brood

Coronaregels in de kerk vanaf 25 september 2021

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf aanmelden is niet meer nodig. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september.

Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden, zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Vaccineren

Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren’.

Zingen

Volkszang is vanaf 25 september weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, mits zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien enzovoort. Kijk hier voor meer informatie.

Communie

De communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd; ook een gelaatsscherm kan gebruikt worden. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk het gebruik van een eigen corporale.

De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de liturgie geen besmettingshaarden zijn geweest. De bisschoppen bidden dat dit zo blijft en dat de gelovigen, die van harte welkom zijn bij de vieringen, hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven betrachten.

Overige coronaregels per 25 september 2021

• Alle basisregels blijven gelden: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes.
• Rituele contactmomenten (aanrakingen) tijdens doop, vormsel, ziekenzalving etc. worden zoveel mogelijk beperkt. De regel dat er bij de vredeswens geen handen worden geschud blijft gehandhaafd.
• Biechten kan nog niet plaatsvinden in een biechtstoel. Er kan gekozen worden voor een biecht in een goed te ventileren ruimte.
• De regels voor het gebruik van wijwater blijven vooralsnog gehandhaafd. Wijwaterbakjes dienen nog leeg te zijn.
• Bij een uitvaart kan weer besprenkeling van de kist bij de absoute plaatsvinden, mits vers water wordt gebruikt en mits besprenkeling ingehouden gebeurt en uitsluitend op de kist.
• Collectes blijven op een andere wijze plaatsvinden dan met het doorgeven van collectemandjes/-schalen, dus via collectebus bij de uitgang, een bankoverschrijving of een gift-app.
• Voor processies op de openbare weg en openluchtvieringen op plaatsen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn dient de regelgeving van de lokale overheid te blijven worden gevolgd. Parochies die een processie of een openluchtviering willen houden, wordt geadviseerd hierover tevoren contact met hun plaatselijke overheid op te nemen.
• Bij bedevaarten moeten de bepalingen voor reizen van de (buitenlandse) overheid worden gevolgd. Bedevaartgangers die met groepsvervoer reizen volgen wat het gebruik van mondkapjes betreft de regels van de overheid t.a.v. openbaar vervoer.

Sint-Barbarakerk-Dreumel-Ro

Crowdfundingsactie Dreumel geslaagd

Het beoogde doel van 7.000 euro is behaald. Dankzij de bijdragen van vele mensen is er voldoende budget om de wijzerplaatverlichting van de Sint-Barbarakerk in Dreumel te renoveren.

De laatste stand van binnengekomen donaties bedraag 7.037 euro. Ruim voldoende om de kosten van de renovatie te dekken.

De bedoeling is dat het werk dit najaar wordt gedaan. Een specialistisch bedrijf zal dan met een hoogwerker de vele kapotte lampjes vervangen door led-verlichting. Er is nog niet precies bekend wanneer de werkzaamheden worden verricht.

Hartelijk dank aan de talrijke mensen die hieraan hebben bijgedragen met een gift, klein en groot. We kijken ernaar uit dat straks het uurwerk van de Sint-Barbarakerk weer als nieuw straalt!

Kerk-Sint-Barbara-Dreumel

Nieuwe tussenstand crowdfundingsactie Dreumel

De vorige tussenstand van onze crowdfundingsactie was 6.040 euro. Inmiddels is dit bedrag opgelopen tot 6.687 euro!

We zijn nog 313 euro verwijderd van het doelbedrag van onze actie. Om de wijzerplaatverlichting van de Sint-Barbarakerk te renoveren is 7.000 euro nodig.

Toelichting donaties
Op onze website is tot vandaag (zondag 15 augustus) via iDeal 3.625 euro binnengekomen. Daarnaast hebben donateurs zelf een bedrag overgemaakt op onze bankrekening, in totaal: 3.062 euro. Beide bedragen opgeteld geeft een tussenstand van: 6.687 euro.

Nog een laatste tussensprint en we hebben met zijn allen in Dreumel een geweldige prestatie geleverd. Heel hartelijk dank aan alle donateurs die hebben bijgedragen aan dit project!

Locatieraad Dreumel

Kerk-Dreumel-zijaanzicht

Tussenstand crowdfundingsactie Dreumel

Sinds enkele weken voeren we een crowdfundingsactie om de wijzerplaatverlichting van de Sint-Barbarakerk in Dreumel te renoveren. De respons is boven verwachting. De tussenstand is 6.040 euro.

Op onze website is tot vandaag (zaterdag 24 juli ) via iDeal  3.475 euro binnengekomen. Daarnaast hebben mensen zelf een bedrag overgemaakt op onze bankrekening, in totaal: 2.565 euro. Als we beide bedragen optellen komen we uit op een tussenstand van: 6.040 euro.

Het bedrag van 7.000 euro dat nodig is om de wijzerplaatverlichting te vernieuwen komt dus in zicht.

Heel hartelijk dank aan alle donateurs die met een gift hebben bijgedragen aan onze kerktoren!

Locatieraad Dreumel

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: 0487-571230

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Onze parochie bestaat uit acht kerkdorpen: Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel.

U bent van harte uitgenodigd voor een bezoek aan een van onze locaties!

Meer informatie

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: (0487) 57 12 30

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Bankrekeningnummer IBAN: NL14RABO0146903684

Meer contactgegevens

Copyright: Sint Christoffelparochie

Privacybeleid | Website door: Webheld.nl