Corona kerk

Reserveren is nodig om de Mis bij te wonen

Wilt u de Mis bijwonen in een van de 8 kerken van de Sint-Christoffelparochie, dan is het nodig dat u reserveert. Stuur een e-mail naar het parochiesecretariaat of bel even. Lees hier hoe het werkt.

Nieuwe coronamaatregelen
Maximaal 30 bezoekers per viering en in de kerk een mondkapje dragen. Dat zijn de nieuwe maatregelen die sinds vorige week gelden wanneer u de kerk bezoekt. Het zijn ingrijpende beslissingen, maar gezien de ernst van corona begrijpelijk.

Als kerkbestuur staan wij voor een lastige beslissing. Met een maximum van 30 bezoekers is de kerk snel vol en wij willen niemand bij de deur wegsturen. Daarom hanteren wij een systeem van aanmelden.

Zo meldt u zich aan
Voor de doordeweekse missen is aanmelden niet nodig, ervan uitgaande dat de grens van 30 bezoekers niet wordt overschreden. Voor vieringen in het weekend is aanmelden wel nodig. Geef dit dan door aan ons parochiesecretariaat. Ook als u een misintentie hebt opgegeven, is aanmelden nodig. Dit kan op twee manieren, per e-mail en telefonisch.

Per e-mail:
Stuur een mailtje naar: sintchristoffelparochie@gmail.com en vermeld:

  • Uw naam
  • Welke viering u wilt bijwonen (plaats en tijd)
  • Met hoeveel personen u komt
  • Uw telefoonnummer

U krijgt van ons zo snel mogelijk bericht of uw zitplaatsen beschikbaar zijn. Mocht het zo zijn dat er geen plaats vrij is, dan komt u automatisch bovenaan de lijst van de volgende viering.

Per telefoon:
U kunt zich ook aanmelden via: (0487) 57 12 30. Bel op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.

Samenvattend

In elke kerk zijn 30 zitplaatsen beschikbaar. Voor doordeweekse missen hoeft u zich niet aan te melden. Meld u wel altijd aan voor vieringen in het weekend, via e-mail of telefonisch. Een dringend advies is dat u in de kerk een mondkapje draagt, behalve bij het ontvangen van de heilige Communie. Wij rekenen op uw begrip. Laten wij bidden voor een spoedig einde van deze pandemie.

Laatste nieuws op de site
De ontwikkelingen gaan snel. Dit bericht is geschreven vóór de persconferentie van premier Rutte op dinsdag 13 oktober. Ga voor de actuele informatie naar onze website: www.sintchristoffelparochie.nl.

20200927_152811_resized_1

Zondagmiddag open kerk in Dreumel

Oktober is Rozenkransmaand ofwel Mariamaand. De hele maand is de Sint-Barbarakerk in Dreumel op zondagmiddag open van 14.00 tot 16.00 uur.

U bent van harte welkom om een kaarsje op te steken bij Maria of Jozef of de rozenkrans te bidden.

Even rondkijken in onze mooie kerk is ook mogelijk. En misschien wilt u het combineren met een bezoek aan de r.k. begraafplaats.

Beneden-Leeuwen

Op zondagmiddag kunt u ook in de Mariakapel bij de kerk van Beneden-Leeuwen een kaarsje opsteken.

Standbeeld Willibrord op Sint-Janskerkhof Utrechtrord

De band tussen Sint-Willibrord en Boven-Leeuwen

De oudst bekende kerk die Boven-Leeuwen heeft gehad was toegewijd aan Sint-Aldegundis. Toen in 1836 de Waterstaatskerk in gebruik werd genomen, werd deze naar Sint-Willibrord vernoemd.

Kennelijk had Boven-Leeuwen iets met Sint-Willibrordus, een van de grote verspreiders van het christendom in onze streken. Misschien klonk de echo nog na van zijn bezoek aan Batenburg, waar hij volgens de legende gedoopt en gepreekt zou hebben. Willibrordus, “de apostel van Brabant”, zou de Maas zijn afgezakt en in het Land van Maas en Waal hebben geëvangeliseerd.

H. Willibrord met bisschopsstaf en domkerk in de Sint-Martinuskerk in Echternach

Vooral in Brabant zien we nog volop verwijzingen naar de heilige Willibrordus (658-739). Er is zelfs een complete plaats naar hem genoemd: Sint-Willebrord. Talloze parochies en kerken dragen zijn naam. Behalve de kerk in Boven-Leeuwen kregen ook de plaatselijke harmonie in 1945 zijn naam en de verkenners rond 1950.

Wie was Willibrord?

Willibrordus is geboren in het Verenigd Koninkrijk. Zijn gelofte legde hij af toen hij 15 was. Rond het jaar 678 reisde hij naar Ierland waar hij 13 jaar in een abdij verbleef. Op 30-jarige leeftijd werd hij priester gewijd en trok hij de wijde wereld in.

Het evangelie verkondigen onder de heidenen. Dat was zijn missie, die hij samen met elf gezellen oppakte in het jaar 690. Hij zette voet aan wal in de Lage Landen. Zijn werkveld was groot, van Luxemburg tot aan de Lauwerszee, net als zijn doelgroep, want bijna niemand kende nog Jezus Christus.

Willibrord reisde naar Rome om de zegen van de paus te krijgen. Hij werd door Sergius I tot bisschop gewijd en keerde terug naar de Lage Landen. Utrecht werd de plaats van zijn bisschopszetel. Hij liet een kerk bouwen voor de Heilige Verlosser. Hij doorkruiste het hele land en waar hij kwam, stichtte hij kerken en kloosters.

Willibrord had eer van zijn werk, want hoe moeilijk het ook was, veel mensen kwamen in aanraking met Jezus en werden zelfs gedoopt. Het was een voordeel dat Willibrord niet alleen door de paus werd geruggensteund, maar ook door de Frankische vorsten. Zij waren eropuit om Friesland in te lijven en Willibrord was daartoe een enorme hulp.

Einde leven – legende geboren

Willibrord en zijn gezellen hebben veel betekend voor de kerstening van onze contreien. In 739 doofde het vlammetje van de 81-jarige Willibrord. Na zijn dood werd hij in de abdijbasiliek van Echternach (Luxemburg) bijgezet. Al gauw na zijn dood werd hij daar als een heilige vereerd en werd zijn graf een pelgrimsplaats.

Sint-Willibrord op het Utrechtse Sint-Janskerkhof, © Het Utrechts Archief

Legendes over de wonderendaden van Willibrord deden de ronde. Over de vele Willibrordputten en bronnen die hij tijdens zijn missiewerk had geslagen en die veel bezoekers trokken. De mensen baden bijvoorbeeld om genezing van zenuwaandoeningen, vooral bij kinderen. Nog altijd wordt de bron van Heiloo veel bezocht.

Beschermheilige

In 1939 werd Willibrord uitgeroepen tot patroon van de Nederlandse Kerkprovincie. In ons land wordt zijn naamdag op 7 november als hoogfeest gevierd. Ook is hij patroon van het groothertogdom Luxemburg en van Echternach. Voor veel beroepen wordt hij als beschermheilige aangeroepen: bakkers, bier- en wijnhandelaren, caféhouders en herbergiers, toneelspelers, dansers en arbeiders.

Tot slot: hoe herkennen we Sint-Willibrord? Als een bisschop met een staf, een kerkmodel, een kruik, een wijnvat, een boek, of een kind. In onze parochie vinden we in verschillende kerken beelden van de heilige Willibrord. In Boven-Leeuwen, Dreumel, Beneden-Leeuwen, Alphen en Maasbommel.

Tip
Meer weten over de Willibrorduskerk in Boven-Leeuwen?
> Lees dit artikel

Bov-Leeuwen-Sint-Willibrord

Geschiedenis van de Willibrorduskerk in Boven-Leeuwen

De katholieke kerk van Boven-Leeuwen is een laat-neogotische basiliek uit 1916-1917. In dit artikel duiken we in de kleurrijke geschiedenis van deze kerk.

Sint-Willibrordkerk, foto Diana Nieuwold

Op 5 februari 1916 ontstond er brand achter het hoogaltaar van de toen 80-jarige Waterstaatskerk. Herstel haalde niets meer uit, En omdat er in 1899 in Beneden-Leeuwen een nieuwe kerk was gebouwd, besloot men tot nieuwbouw op een terrein aan de Molenstraat in Boven-Leeuwen, geschonken door een broer van pastoor C.P.J. Schoenmakers.

Architect Wolter te Riele maakte het ontwerp. In september 1916 werd de bouw aanbesteed. Het werk werd gegund aan Marinus van Heck uit Leeuwen, die had ingeschreven voor ƒ 108.650,-.

De kerk is in de periode 1916-1919 volledig beglaasd door de glazenier W. Derix uit Goch. Een belangrijk deel is geschonken door bouwpastoor Schoenmakers en zijn familie.

Gebreken aan het licht

Op 29 april 1918 werd de Sint-Willibrordkerk geconsacreerd. Al in 1921 werden serieuze gebreken opgemerkt. De gebruikte materialen en het toezicht zouden beneden de maat zijn geweest. De toren bleek veel te zwaar en stond in 1922 na een storm op instorten. Hij moest 9 m worden verlaagd.

Het kerkbestuur spande in 1922 een procedure aan tegen architect en aannemer, aanhangig gemaakt bij de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven. Aannemers Marinus en Gijsbertus van Heck moesten ƒ 11.324,52 aan de aanbesteder betalen en de architect een bedrag van ƒ 17.919,86.

Kort daarna kwam er nieuwe tegenslag. De watersnoodramp van 1926 bracht veel schade aan het kerkgebouw en er was geen geld voor herstel. Dankzij de giften uit het Grewen-Fonds en de opbrengst van een loterij werden kerk en pastorie in 1932 toch gerenoveerd, onder leiding van architect J. van Halteren.

Sint-Willibrordus met bisschopsstaf en modelkerk

Bijzonderheden

De Sint-Willibrordkerk heeft een vrij grote inventaris. Die bevat onder andere oude stukken uit de Waterstaatskerk en beelden uit het atelier van M. van Bokhoven uit Den Bosch. Ook is er een 120 cm hoog beeld van Sint-Willibrordus, gepolychromeerd hout, circa 1930. Het pronkstuk is het middeleeuwse Madonnabeeld.

Links naast de kerk staat een H. Hartbeeld met het opschrift: ‘H. Hart van Jezus zegen ons’.

Aan de Molenstraat nr. 37, achter de koorpartij van de kerk, staat de voormalige pastorie, een zeer royaal opgezet woonhuis van architect W. te Riele Gzn.

Voorgangers van de Willibrorduskerk

De Willibrorduskerk is niet de eerste katholieke kerk van Boven-Leeuwen. Al in de Middeleeuwen moet er een Aldegundiskerk hebben gestaan die zowel voor Boven- als Beneden-Leeuwen bestemd was. Er is weinig over bekend. Aldegundis was een heilige abdis uit de 8ste eeuw die in 1161 heilig is verklaard. Haar cultus is in het rivierengebied vooral vanuit Emmerik verspreid.

De kerk dateerde waarschijnlijk uit de 12e eeuw. In 1225 werd het Xantense kapittel door de Keulse bisschop Heinrich 11 bevestigd in het bezit van de kerk. Leeuwen was al in 1308 bij het Xantens kapittel ingelijfd. Vermeld worden een O.L. Vrouwe-altaar en vicarieën ter ere van de H. Nicolaas en de H. Antonius Abt.

De kerk is mogelijk gebouwd op grond die in het bezit was van het huis Leeuwen op den Berg. De kerk zou gestaan hebben op de plaats van de grote wielaai bij de Hervormde kerk. Gezegd wordt dat de kerk in de wiel zou zijn verzwolgen, maar dat is twijfelachtig, want in 1753 bij de bouw van de Hervormde koepelkerk aan de dijk beschikte men nog over de middeleeuwse klok. In elk geval is het oude gebouw door het watergeweld onbruikbaar geworden.

Aldegundis wordt vooral aangeroepen als patrones tegen kanker (Meertensinst.)

De kerk behoorde sinds 1609 aan de Leeuwense hervormden die met de hervormden van Puiflijk een gecombineerde gemeente vormden. Sinds de Hervorming waren de katholieken van Leeuwen deels verbonden met Puiflijk en deels met Wamel.

Eigen parochie

In 1796 werd Leeuwen weer een zelfstandige parochie onder pastoor Gerardus van der Sandt. In het begin was een boerenschuur hun kerk. In 1800 werd voor f 13.000, – een schuurkerk met pastorie onder één dak gebouwd.

In 1836 werd die schuurkerk vervangen door een Waterstaatskerkje met een pastorie, gebouwd aan de Waalbandijk, westelijk van de Waterstraat. Deze kerk aan het Boveneind, de kroon op het pastoraat van Franciscus Verploegen, was zowel voor Boven- als Beneden-Leeuwen.

Er bestaan oude ansichten waarop die Waterstaatskerk is te zien. Hij was gebouwd onder supervisie van ir. H. Fijnje met een rijkssubsidie van ƒ 11.000, -. De aanbesteding vond plaats op 29 februari 1836 en werd aangenomen voor de som van ƒ 14 475, – door Harmen de Kok, meester-timmerman uit Afferden. De totale kosten bedroegen ƒ 16.646,95.

Tot 1898 vormde de r.k.-kerk aan de Waalbandijk, hoek Waterstraat de bindende factor voor Boven- en Beneden-Leeuwen. Tot Beneden-Leeuwen een nieuwe kerk kreeg en het een zelfstandige parochie werd. Dat betekende de scheiding tussen de beide Leeuwens.

Bronnen o.a. A.G. Schulte Het Land van Maas en Waal (1986)

Tip
Meer weten over het leven van de Heilige Willibrordus?
> Lees dit artikel

wamel-kerk

Onze kerken vroeger en nu – interessante websites

Op onze website vindt u de belangrijkste informatie over onze acht kerken en hun geschiedenis. Wilt u hier meer over weten, dan kunt u terecht bij een aantal websites uit onze streek.

In Wamel zorgt een actieve club voor een levendige website over de plaatselijke geloofsgemeenschap.

Plafondschildering in de Sint-Servatiuskerk Appeltern

Voor de dorpen Boven-Leeuwen en Beneden-Leeuwen is er een heemkundesite waar ook de kerken aandacht krijgen. Bij Blik op Beneden-Leeuwen vindt u kerkberichten.

Op de site van heemkundevereniging Tremele krijgt u historische informatie over de kerken in Dreumel.

Ook in Alphen leeft de belangstelling voor de geschiedenis. De heemkundekring biedt informatie over religie.

Achtergronden over de kerk van Maasbommel zijn te vinden op deze website.

Tot slot noemen we twee websites met informatie over de kerken van Appeltern en Altforst.

 

Christoffel-2020

Heilige Christoffel, bescherm ons onderweg

Afgelopen zondag 26 juli vond de jaarlijkse zegening van voertuigen in onze parochie plaats. Op het kerkplein van Dreumel werden na de mis niet alleen auto’s maar ook rollators en fietsen gezegend.

19-Ben-Leeuwen---Alphonsis-

Open huis op zondagmiddagen – Welkom!

Vanaf zondag 26 juli zijn de kerken van Dreumel en Beneden-Leeuwen ’s middags voor u geopend. Wilt u graag een kaarsje opsteken of eens rustig rondkijken, dan is dit een mooie gelegenheid.

In Dreumel zijn de deuren open tussen 14.00 en 16.00 uur en in Beneden-Leeuwen van 12.00 tot 16.00 uur.

Deze zomer kunt u elke zondagmiddag terecht. Van harte welkom!

Addie-van-Welie-Thijssen-1

Lintje voor mevrouw Addy van Welie-Thijssen

Een van onze vrijwilligers in de parochie heeft een koninklijke onderscheiding gekregen: Addy van Welie-Thijssen uit Dreumel. Zij heeft zich binnen en buiten de kerk ingezet, bijvoorbeeld voor de Katholieke Vrouwenorganisatie (KVO), tegenwoordig Vrouwen van Nu. Ze was lange tijd lectrice in de Dreumelse Sint-Barbarakerk en hielp als collectant mee aan de actie Kerkbalans. Ook binnen de stichting Lourdesvriendenkring was ze actief.

Van harte proficiat, Addy!

16-12-2019-Amira-Kerstconce

Bekijk het sfeervol Kerstconcert op TV Gelderland

Alle banken van de Sint-Barbarakerk in Dreumel waren bezet op maandag 16 december. Omroep Gelderland maakte opnames van haar jaarlijks Kerstconcert dat ook deze keer weer voor hartverwarmende reacties zorgde. Kon u er niet bij zijn?

Stem op 25 december af op TV Gelderland. Om 14.00 uur en 15.30 uur wordt het concert in zijn geheel uitgezonden en na 17.20 uur wordt het in twee delen elk uur herhaald. Veel kijkplezier!

Kerstconcert-2019

Woon de opnames bij van het Kerstconcert in Dreumel

Op maandag 16 december beginnen om 19.30 u de opnames van het Kerstconcert dat Omroep Gelderland elk jaar organiseert. Onze eigen H. Barbarakerk in Dreumel is omgetoverd tot een sfeervolle concertlocatie. De opnames bijwonen?

Geniet van talenten als: Navarone, Loren Nine, Gospelkoor Spring o.l.v. Remco Hakkert, Amira Willighagen, Politiekapel Noord- en Oost-Gelderland o.l.v. Jan Schoonhoven en een Strijkersensemble o.l.v. Peter van Essen en pianist Eric Lagerström.

Het Kerstconcert is bij Omroep Gelderland:
– te beluisteren op de radio (Zin in Zondag) op 22 december van 07.00-10.00 u
– te zien op TV Gelderland op 25 december om 14.00 u en 15.30 u. Vanaf 17.20 u elk uur herhaald.

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: 0487-571230

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Onze parochie bestaat uit acht kerkdorpen: Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel.

U bent van harte uitgenodigd voor een bezoek aan een van onze locaties!

Meer informatie

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: (0487) 57 12 30

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Bankrekeningnummer IBAN: NL14RABO0146903684

Meer contactgegevens

Copyright: Sint Christoffelparochie

Privacybeleid | Website door: Webheld.nl