1e Communie_1

Aangepaste Eerste Heilige Communie

Op zondag 25 april ontvangen de kinderen in Dreumel en Beneden-Leeuwen de Eerste Heilige Communie. Dit gebeurt in een besloten viering voor de familie. Deze Communie-vieringen beginnen om 11.00 u. Daarom zijn er voor dit weekend een paar wijzigingen in de reguliere zondagsmissen:
– H. Mis in Maasbommel op zondag 25 april vervalt
– H. Mis in Beneden-Leeuwen op zondag 25 april wordt verplaatst naar 9.30 u

Daarnaast zullen de kinderen in Wamel op zondag 02 mei om 11.00 uur in een besloten viering de Eerste Heilige Communie ontvangen.

Naamloos

Rooster Goede Week en Pasen

Wanneer kan ik in de Goede Week en met Pasen naar de kerk? Bekijk hier het rooster.

Nu de avondklok van kracht blijft (vanaf 22.00 u) begint de Paaswake op zaterdag 3 april in Dreumel en Beneden-Leeuwen om 19.30 u. Zo heeft iedereen de gelegenheid om ruim voor de avondklok weer thuis te zijn.

  Witte donderdag

1 april

Goede Vrijdag

2 april

Paaszaterdag: Paaswake

3 april

Eerste  paasdag

4 april

Tweede paasdag

5 april

Alphen 15.00u KW 9.30u
Altforst 9.30u
Appeltern 19.00u KW 9.30u
Beneden-Leeuwen 19.00u 15.00u KW

19.00u HL

19.30u 11.00u
Boven-Leeuwen 11.00u
Dreumel 19.00u 15.00u KW

19.00u HL

19.30u 11.00u
Maasbommel 9.30u
Wamel 19.00u KW 11.00u

KW= Kruisweg

HL= Herdenking van het Lijden van de Heer

gezinn

Geloof in het gezin

Iedereen kent de uitspraak: “Het gezin is de hoeksteen van de samenleving”.

Samen met het geloof vormt dat een stevige basis voor een stabiel leven. En zeker in deze roerige tijd waarin we steeds meer worden teruggeworpen op saamhorigheid en steun van en aan elkaar. Het gezin is bij uitstek de plek waar we elkaar kunnen opvangen. Maar daarnaast biedt een rotsvast vertrouwen in het geloof voor velen van ons ook enorme steun om overeind te blijven.

Jaar van het Gezin

Om nog eens te benadrukken hoe belangrijk het gezin is in combinatie met het geloof, heeft paus Franciscus het Jaar van het Gezin afgekondigd, dat van 19 maart 2021 tot 22 juni 2022 loopt. Hij kondigde dit themajaar af op zondag 27 december, de dag waarop wij het feest van de Heilige Familie vieren.

Het Jaar van het Gezin heeft een feestelijke achtergrond: de vijfde verjaardag van de publicatie van de apostolische exhortatie Amoris Laetitia (De vreugde van de liefde). Paus Franciscus schreef deze bijdrage aan de katholieke leer na afloop van twee bisschoppensynodes over huwelijk en gezin in 2014 en 2015. Centraal staat de waarde en de uitdaging van het huwelijk en het gezin vanuit bijbels, theologisch en pastoraal perspectief.

Jozef

Noveen tot de H. Jozef

Vanaf vandaag, 11 maart  tot en met 19 maart, het hoogfeest van H. Jozef, kunnen wij de noveen tot de H. Jozef bidden.

Foto vrijwilligster

Afscheid vrijwilligster Alphen

17 jaar geleden in december 2004 begon Els Penders als vrijwilligster in de geloofsgemeenschap van Alphen. Dit gebeurde nadat ze materiaal uit haar eigen tuin voor de kerstversiering in de kerk had gebracht en ze enthousiast was geraakt.

Om met de versieringen ook een symbolische boodschap mee te geven, heeft ze samen met enkele andere vrijwilligers de cursus “Symbolisch en liturgisch bloemschikken” gevolgd. Dit kwam vooral goed van pas voor de kerkelijke feestdagen en in het bijzonder voor avondwaken en uitvaarten.

De kerk hoefde maar te bellen als er iemand was overleden en Els maakte een mooie herinneringsplek voor de overledene. Veel materiaal is in al deze jaren uit haar eigen tuin gekomen. Daarvoor heel veel dank.

De locatieraad van Alphen vindt het jammer dat ze Alphen gaat verlaten. Maar de locatieraad is blij dat twee dames de bloemschikgroep levend houden.

Els, we danken je voor je jarenlange inzet en wensen jou en je man nog een hele mooie toekomst in het mooie Limburg!

Locatieraad Alphen

internationale vrouwendag

8 maart: Internationale Vrouwendag

Wereldwijd aandacht vragen voor de mensenrechten van vrouwen. Dat is de inzet van Internationale Vrouwendag op maandag 8 maart. Dit jaar is het thema: ‘Invloed met impact.’ Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de wereld een beetje mooier te kleuren.

In theorie hebben vrouwen en mannen in vele landen van de wereld gelijke rechten en plichten, maar in praktijk blijkt dit vaak anders te zijn. Vrouwen vormen op allerlei terreinen nog steeds een kwetsbare groep. In een groot aantal landen, vooral in de derde wereld, heeft een vrouw minder invloed dan haar man, zowel in het openbaar als binnenshuis.

“Een wereld waar vrouwen worden gemarginaliseerd is een steriele wereld, omdat vrouwen niet alleen draagsters van het leven zijn, maar omdat ze ons de mogelijkheid geven de wereld op een andere manier te zien, de dingen te begrijpen met een hart dat creatiever, geduldiger en gevoeliger is.”
-Paus Franciscus, Internationale Vrouwendag 2015 

Bovendien hebben veel vrouwen nog altijd te maken met seksueel geweld of intimidatie. Er valt dus nog genoeg te verbeteren. Op een dag als Internationale Vrouwendag kunnen we hierbij stilstaan. 8 maart is de dag dat we wereldwijd verbonden zijn en solidair zijn met vrouwen die strijden voor gelijkwaardigheid. Wij wensen alle vrouwen een fijne vrouwendag toe.

 

Jozef

Wie was Sint-Jozef?

Paus Franciscus heeft dit jaar uitgeroepen tot Sint-Jozefjaar en op 19 maart vieren wij zijn feestdag.

Volgens het evangelie van Matteüs was Jozef verloofd met Maria, die zwanger werd zonder gemeenschap met haar verloofde te hebben gehad. Jozef wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover in het geheim van haar weg te gaan. Maar in een droom verscheen een engel van de Heer die Jozef vertelde dat Maria zwanger was van de Heilige Geest. Jozef kon gerust met Maria trouwen, wat hij ook deed.

Wat Jozef ons heeft voorgeleefd is dé houding van een gelovige: niet je eigen bekwaamheden, vaardigheden, kennis of carrière zal ons redden, maar alleen onze kleinheid, onze eenvoud en nederigheid.

Het draait niet altijd om jezelf. Je bent vruchtbaar door je eenvoud, je zorg en je hartelijke liefde. Dat is wat Jozef ons laat zien.

Jozef als beschermheilige

Jozef is de patroonheilige van de timmerlieden en arbeiders. Verder wordt hij aangeroepen als patroon van maagden, religieuze communiteiten, echtgenoten, het huisgezin en van stervenden. Smakt, gemeente Venray, is de enige bedevaartplaats van Sint-Jozef in Nederland, een bezoek waard.

Dat Jozef ons tot voorbeeld mag dienen.

 

(Foto Diana Nieuwold)

kruisweg maasbommel

In de vastentijd: Kruisweg en biechtgelegenheid

Elke vrijdag in de vastentijd wordt er om 15.00 uur in de kerk in Beneden-Leeuwen en in Dreumel de Kruisweg gebeden. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Zoals paus Franciscus in zijn preek op Aswoensdag aangaf, is het belangrijk, willen wij ons weer naar God kunnen toekeren, dat wij biechten, om een goede relatie met God te houden. Voor meer informatie kunt u een persoonlijke afspraak maken met pastoor Titus: (0487) 59 12 07 of 06-57 06 50 75.

[foto gemaakt door Diana Nieuwold, kerk Maasbommel]

aswoensdag

Woord van bemoediging bisschop De Korte: Aswoensdag

Op weg naar nieuw leven

Komende woensdag begint de Veertigdagentijd. Door de coronapandemie kan het carnaval niet of alleen in zeer afgeslankte vorm worden gevierd. Voor velen in ons bisdom vormt dat een grote teleurstelling en een groot offer. Wij worden uitgenodigd om in de komende weken na te denken over het lijden, het sterven en de opstanding van Christus. Langs de weg van het kruis heeft Christus nieuw leven ontvangen.

Maar wij worden ook uitgedaagd na te denken over ons eigen leven. Bij het askruisje, dat op Aswoensdag in aangepaste vorm wordt uitgereikt, kunnen twee Schriftteksten worden uitgesproken: gedenk mens dat je stof bent of bekeer je en geloof het Evangelie. Als mensen zijn wij breekbaar en kwetsbaar. Wij zijn maar stof. Maar tegelijk zijn wij ook mensen met een hoge roeping. Steeds weer worden we uitgenodigd om ons naar Jezus toe te keren en trouw zijn Evangelie zichtbaar te maken door op een vernieuwde wijze te gaan leven. De komende Veertigdagentijd is immers een tijd van bekering en levensvernieuwing. Een tijd van verzoening ook. God keert zich in Christus tot ons; wij worden uitgenodigd ons tot Hem te keren. Wij zijn geroepen om onze relatie met God, met elkaar en onszelf opnieuw te verdiepen. Christus geeft ons in het Evangelie van Aswoensdag concrete aanwijzingen hoe wij dat in het vat kunnen gieten.

Overvloedige gerechtigheid

Het Evangelie van Aswoensdag vormt een deel van de Bergrede van Jezus. Als een nieuwe Mozes geeft hij in deze rede in zekere zin de grondwet van het Koninkrijk dat God wil realiseren. En dan gaat het om overvloedige gerechtigheid. Een gerechtigheid die groter moet zijn dan die van Schriftgeleerden en Farizeeën. Of zoals een theoloog wel eens gezegd heeft: het gaat om meer dan het gewone. Vandaag wordt die gerechtigheid op drievoudige wijze uitgewerkt. Het gaat om aalmoezen geven, om gebed en vasten.

Het goede doen

Het geven van aalmoezen, kunnen wij actualiseren met woorden als naastenliefde, gerechtigheid en solidariteit. Israël denkt in termen van het verbond. God heeft met zijn geliefde volk Israël een verbond gesloten. En dat betekent dat er binnen het verbondsvolk gerechtigheid moet heersen. Dit bijbels pathos voor gerechtigheid heeft onze samenleving gestempeld. Maar tegelijkertijd is er levensgroot het gevaar van onverschilligheid. Paus Franciscus waarschuwt regelmatig tegen deze verleiding en vraagt ons om alert te zijn als het gaat om de zorgen en noden van onze naasten. Worden wij echt geraakt door de ellende van de armen in onze wereld? Door de nood van miljoenen vluchtelingen? Door de zorgen van de daklozen, vaak vlakbij in onze omgeving? Door de eenzaamheid van niet weinig alleenstaanden? Wij krijgen vanaf vandaag 40 dagen om ons bewust te worden dat wij geroepen zijn tot verbondenheid met de kleinen en kwetsbaren van deze wereld. In kracht van de Heilige Geest kunnen wij ons oefenen in solidariteit waarbij de linkerhand niet hoeft te weten wat de rechterhand doet.

Mensen van gebed

Christus spreekt niet alleen over een horizontale gerechtigheid ten opzichte van onze naasten. Maar ook over een verticale gerechtigheid. Hij spreekt over het gebed. Jezus zelf is bij uitstek een bidder. Wij kunnen zeggen dat het gebed het leven van Christus heeft gedragen. Steeds weer lezen wij in het Nieuwe Testament dat Jezus tijd vrij maakt  voor het gesprek met God die Hij zijn Vader noemt. Hij bidt vaak in de vrije natuur maar ook in de synagogen van het joodse land en bij gelegenheid van de feesten van Israël is Hij in de grote Tempel van Jeruzalem. De komende Veertigdagen kunnen wij gebruiken om onze band met God biddend te verdiepen.

Persoonlijke matiging

Christus spreekt niet alleen over aalmoezen en gebed maar noemt nog een derde dimensie van de gerechtigheid: het vasten. In de Bijbelse spiritualiteit is dat een belangrijk element. In het Evangelie horen wij dat ook onze Heer perioden van vasten heeft gekend. In het recente verleden zijn heel veel vormen van vasten in snel tempo verdwenen. Tegelijk zie ik de laatste jaren bij steeds meer christenen, zowel rooms-katholiek als protestant, het verlangen om deze Veertigdagentijd ook een echte vastentijd te laten zijn. Zij zoeken én vinden nieuwe vormen om het vasten inhoud te geven. Zo kunnen mensen zichzelf leegmaken zodat er meer ruimte komt voor de overdenking van de werkelijk belangrijke vragen van het bestaan. Wat is de zin van mijn leven? Waar ben ik mee bezig? Wat zijn de prioriteiten in mijn bestaan? Dien ik met al mijn slaven en sloven werkelijk de Heer en de ander of draait alles rond mijn eigen dikke ik?

Op weg naar Pasen

Wij leven in bijzondere tijden. Koning Winter heeft toegeslagen met een flinke pak sneeuw en stevige vorst in de nacht. Voor met name kinderen en schaatsers een reden tot plezier. Zo kunnen wij in een witte wereld de coronapandemie even op de achtergrond schuiven. Maar helaas is de verwachting dat de crisis ons langer in de greep zal houden dan tot recent werd verwacht. Nieuwe varianten van het virus zorgen voor extra besmettingen en het vaccinatieprogramma heeft om verschillende redenen vertraging opgelopen. Het gevolg is dat de vrijheidsbeperkingen langer duren. De hoop op versoepelingen van de maatregelen is voorlopig vervlogen. En dat valt de meeste van ons steeds zwaarder. Eenzame mensen voelen zich nog eenzamer. En gezinnen met kinderen hebben vaak te maken met extra zorgen en onderlinge spanningen. Juist nu worden wij opgeroepen om moed te houden. Maar dat is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. Christenen leven met een wenkend perspectief. Niet een onzichtbaar virus regeert de wereld maar onze God. Hij is immers de Heer van de werkelijkheid. Onze relatie met Hem kan ons hopelijk veerkracht geven. In deze tijd worden de dagen weer langer. De lente komt nabij. Meer licht en minder duisternis in de natuur. Laten wij hopen dat er spoedig ook meer licht mag komen in onze samenleving en ons eigen bestaan. Wij snakken allemaal naar meer vrijheid en een meer ontspannen leven. In de komende weken, op weg naar het opstandingsfeest van Christus, kunnen wij onze band met God, met onze naasten en onszelf opnieuw verdiepen en versterken. Drievoudige gerechtigheid realiseren als uitdaging voor de komende Veertigdagentijd. Ik wens u oprecht veel inspiratie en veerkracht. Ook om anderen bij te staan. Juist nu moeten wij allen die in somberheid dreigen weg te zinken, niet in de steek laten maar juist een hart onder de riem steken. Pasen betekent nieuw en ander leven voor Christus. Het Paasfeest geeft hopelijk aan ieder van ons uitzicht op nieuw en bevrijd leven voor Gods aangezicht.

Mgr. dr. Gerard de Korte

 

blasius_zegen

Blasius-zegen

De Blasiuszegen is vernoemd naar de Heilige Blasius. Historisch is er weinig over hem bekend, behalve dat hij in de vierde eeuw geleefd moet hebben.

Op 3 februari, de liturgische feestdag van de H. Blasius wordt in veel kerken na de eucharistieviering de gelegenheid geboden om de Blasius-zegen te ontvangen. De priester houdt daarbij twee op Maria Lichtmis-gewijde kaarsen in Andreaskruis-vorm onder de kin van de gelovige en hij bidt dan: ”Moge God u op voorspraak van de Heilige Blasius bevrijden van keelziekten en andere kwalen, in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest, Amen.

In onze parochie wordt de Blasius-zegen gegeven op zaterdag 6 en zondag 7 februari na de eucharistievieringen.

Wegens corona wordt de zegen in aangepaste vorm gegeven (coronaproof).

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: 0487-571230

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Onze parochie bestaat uit acht kerkdorpen: Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel.

U bent van harte uitgenodigd voor een bezoek aan een van onze locaties!

Meer informatie

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: (0487) 57 12 30

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Bankrekeningnummer IBAN: NL14RABO0146903684

Meer contactgegevens

Copyright: Sint Christoffelparochie

Privacybeleid | Website door: Webheld.nl