kaarsjes

Geen Allerzielenviering vanwege corona

Dit jaar gaat de Allerzielenviering in de 8 kerken van de Sint-Christoffelparochie niet door. Vanwege corona wordt die uitgesteld tot volgend jaar. Lees hier wat dit voor u betekent.

De Allerzielenvieringen op 2 november trekken gewoonlijk veel bezoekers. Helaas is het vanwege corona niet mogelijk om meer dan 30 mensen in onze kerken toe te laten. Daarom is besloten Allerzielen te verschuiven naar volgend jaar.

 • Op de dag van Allerzielen, maandag 2 november, is er één centrale Eucharistieviering in de parochiekerk in Dreumel, die via kerkomroep.nl wordt uitgezonden. U kunt deze thuis beluisteren. Tijdens deze viering worden de misintenties en de namen van alle overledenen van het afgelopen jaar uit alle parochiekernen voorgelezen.
 • De priester gaat dit jaar niet mee naar de begraafplaats. U kunt deze tijdens Allerzielen op eigen gelegenheid bezoeken. We bekijken of we onze kerken op Allerzielendag en de zondag ervoor enkele uren kunnen openstellen voor stil gebed of een kaars aansteken.
 • De kruisjes van de overledenen mogen gewoon in de kerk blijven hangen.
 • Er worden gedenkprentjes gedrukt met de namen van de overleden van het afgelopen jaar. Die vindt u achterin de kerk om mee te nemen.
 • Als nabestaande van een overledene krijgt u nog persoonlijk bericht.

Moeilijk besluit
Allerzielen is een zeer betekenisvolle gedenkdag, juist wanneer u het afgelopen jaar afscheid hebt moeten nemen van een geliefde. We zitten helaas in een ernstige coronacrisis. De regering wil het aantal bewegingen maximaal terugbrengen. Als kerk leveren wij hier een bijdrage aan door deze drukbezochte viering uit te stellen. Wij vertrouwen op uw begrip.

Reserveren is nodig
De gewone vieringen gaan gewoon door. Wilt u een mis bezoeken, dan verwachten wij dat u van tevoren reserveert bij het parochiesecretariaat: sintchristoffelparochie@gmail.com of telefonisch: (0487) 57 12 30 (op werkdagen van 9.00-12.00 u). Geef dan het volgende door:

 • Uw naam
 • Welke viering u wilt bijwonen (plaats en tijd)
 • Met hoeveel personen u komt
 • Uw telefoonnummer

U hoort van ons of uw zitplaatsen beschikbaar zijn. Is er onverhoopt geen plaats meer vrij, dan komt u automatisch bovenaan de lijst van de volgende viering. Dringend advies: draag in de kerk een mondkapje, behalve bij het ontvangen van de Communie.

Actueel nieuws uit onze parochie met onder andere de misroosters voor de maanden oktober en november vindt u op: www.sintchristoffelparochie.nl.

Corona kerk

Reserveren is nodig om de Mis bij te wonen

Wilt u de Mis bijwonen in een van de 8 kerken van de Sint-Christoffelparochie, dan is het nodig dat u reserveert. Stuur een e-mail naar het parochiesecretariaat of bel even. Lees hier hoe het werkt.

Nieuwe coronamaatregelen
Maximaal 30 bezoekers per viering en in de kerk een mondkapje dragen. Dat zijn de nieuwe maatregelen die sinds vorige week gelden wanneer u de kerk bezoekt. Het zijn ingrijpende beslissingen, maar gezien de ernst van corona begrijpelijk.

Als kerkbestuur staan wij voor een lastige beslissing. Met een maximum van 30 bezoekers is de kerk snel vol en wij willen niemand bij de deur wegsturen. Daarom hanteren wij een systeem van aanmelden.

Zo meldt u zich aan
Voor de doordeweekse missen is aanmelden niet nodig, ervan uitgaande dat de grens van 30 bezoekers niet wordt overschreden. Voor vieringen in het weekend is aanmelden wel nodig. Geef dit dan door aan ons parochiesecretariaat. Ook als u een misintentie hebt opgegeven, is aanmelden nodig. Dit kan op twee manieren, per e-mail en telefonisch.

Per e-mail:
Stuur een mailtje naar: sintchristoffelparochie@gmail.com en vermeld:

 • Uw naam
 • Welke viering u wilt bijwonen (plaats en tijd)
 • Met hoeveel personen u komt
 • Uw telefoonnummer

U krijgt van ons zo snel mogelijk bericht of uw zitplaatsen beschikbaar zijn. Mocht het zo zijn dat er geen plaats vrij is, dan komt u automatisch bovenaan de lijst van de volgende viering.

Per telefoon:
U kunt zich ook aanmelden via: (0487) 57 12 30. Bel op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.

Samenvattend

In elke kerk zijn 30 zitplaatsen beschikbaar. Voor doordeweekse missen hoeft u zich niet aan te melden. Meld u wel altijd aan voor vieringen in het weekend, via e-mail of telefonisch. Een dringend advies is dat u in de kerk een mondkapje draagt, behalve bij het ontvangen van de heilige Communie. Wij rekenen op uw begrip. Laten wij bidden voor een spoedig einde van deze pandemie.

Laatste nieuws op de site
De ontwikkelingen gaan snel. Dit bericht is geschreven vóór de persconferentie van premier Rutte op dinsdag 13 oktober. Ga voor de actuele informatie naar onze website: www.sintchristoffelparochie.nl.

Mgr.-de-Korte-450x450

Woord van bemoediging van de bisschop

Beste broeders en zusters,

Velen vreesden er al voor. Maar nu is het een realiteit in Nederland. Het coronavirus verspreidt zich razend snel door het land en er is sprake van een tweede golf. De ziekenhuizen krijgen steeds meer patiënten binnen en ook op de ic-afdelingen worden langzaam maar zeker meer zieken opgenomen. Een en ander heeft ook implicaties voor het kerkelijk leven.

Minister Grapperhaus heeft begin vorige week de kerken het dringende advies gegeven om het aantal gelovigen tijdens een liturgische viering te beperken tot 30 personen. De Nederlandse bisschoppen hebben dit dringende advies besproken. De gehele afgelopen week was er overleg met de minister en tussen de bisschoppen onderling. De bisschoppen hebben bij de overheid steeds gepleit voor maatwerk. Maar helaas hebben wij dat in het overleg met de minister tot nu toe niet kunnen bereiken.

Nu de tweede coronagolf steeds hoger wordt, wordt de overheid ook strenger. Wij moeten ons sociaal leven verder beperken. Vanaf afgelopen zondag kunnen nog maximaal 30 gelovigen de liturgie meevieren. Wij perken het kerkelijke leven in ter bescherming van de volksgezondheid. Overigens vergaderen de kerken deze week opnieuw met de minister om hopelijk ruimte te krijgen voor meer maatwerk, zeker voor onze grote kerken.

Beste broeders en zusters,
ik besef dat de nieuwe realiteit voor veel priesters en andere gelovigen uitermate teleurstellend is en een groot offer vraagt. En dan spreek ik uitdrukkelijk inclusief. De beslissing van afgelopen vrijdag heb ik, samen met de andere bisschoppen, met moeite genomen.

Maar in de huidige omstandigheden met snel oplopende besmettingscijfers en ziekenhuisopnamen moeten wij juist als Kerk verstandig opereren en het aantal gelovigen in onze kerkgebouwen substantieel afschalen. Ik verwacht van mijn pastoors voldoende discipline om de regelingen van het episcopaat in de eigen parochie door te voeren. In de huidige omstandigheden moeten eigen meningen even worden opgeschort. Dat geldt ook voor mijzelf, nu wij in de bisschoppenconferentie gemeenschappelijk pijnlijke keuzes hebben moeten maken.

Ik maak mij uitermate veel zorgen over de toenemende polarisering, juist als het gaat om de bestrijding van het coronavirus, De eerste golf in maart werd gekenmerkt door grote saamhorigheid. Door de onderlinge eenheid  hebben wij het virus tijdelijk kunnen indammen. Helaas is die verbondenheid nu veel minder aanwezig, zowel in de samenleving als binnen de Kerk. Ik constateer helaas dat -niet zelden- de emotie het wint van het verstand. Dat zou onder ons christenen niet het geval mogen zijn. Ik vraag daarom van mijn priesters, diakens, pastoraal werkers, catechisten en andere gelovigen juist in deze moeilijke tijd de ingrijpende beslissingen van het episcopaat, zij het misschien met pijn in het hart, in verbondenheid en solidariteit te aanvaarden.

Juist als mensen van de Kerk zijn wij geroepen om ons eigen kleine belang te relativeren en bedacht te zijn op het bonum commune, het algemeen welzijn. Het is voor een christen geen teken van zwakte maar juist van sterkte om tijdelijk af te zien van bepaalde rechten als wij daarmee een hoger doel, het beschermen van de gezondheid van medemensen, met name oudere en kwetsbare mensen, kunnen dienen.

Ik ben intens dankbaar voor allen, priesters, diakens, pastoraal werkers, catechisten en vele andere gelovigen, die in onze parochies het kerkelijk leven zo goed mogelijk draaiende houden.

De beperking in aantal gelovigen per viering vormt een uitdaging om vaker met kleine groepen te vieren, in plaats van de deuren te sluiten. Probeer daarnaast buiten de liturgie de kerken zoveel mogelijk open te houden. Zo hebben gelovigen individueel de mogelijkheid in onze Godshuizen rust te vinden en een plek voor gebed en troost.

Soms voelt ieder van ons zich moe of moedeloos. Laten wij echter de Heer vragen om vertrouwen. God is ons in Christus zorgend nabij. Gods Geest wil ons veerkracht en creativiteit geven, juist ook in deze tijd die helaas steeds dreigender lijkt te worden.

Mgr. dr. Gerard de Korte
Bisschop van ’s-Hertogenbosch

bisdom

Reactie R.-K. Kerk op oproep minister Grapperhaus

In de afgelopen week (4-8 oktober) is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep van maandag 5 oktober aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig.

De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s van Covid-19 voor de volksgezondheid. Zij hebben vanaf het begin van de Covid-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen en besloten de coronamaatregelen van de overheid te vertalen naar een eigen protocol. In de afgelopen maanden hebben zij kunnen constateren dat het protocol goed functioneert. Kerkelijke bijeenkomsten blijken slechts in 0,3% van alle gevallen een bron te zijn van besmettingen met Covid-19. Omwille van de tweede Covid-19 golf, waarin we op dit moment zijn terecht geraakt, zijn echter aanvullingen op het bestaande protocol noodzakelijk.

De bisschoppen vragen de parochies en religieuze gemeenschappen zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid. De bisschoppen beseffen dat in de parochies veel vrijwilligers betrokken zijn bij het implementeren van de maatregelen en dat deze situatie opnieuw hun tijd en aandacht eist.

Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gedateerd op 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:

 • Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
 • Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:

 • Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen
 • Samenzang is niet toegestaan

Verder overleg over maatwerk

De R.-K. Kerk blijft met de overheid in gesprek. Ook in de komende week, na 11 oktober zal weer overleg plaatsvinden met de minister. Nieuwe ontwikkelingen worden gemeld op www.rkkerk.nl en de sites van de verschillende bisdommen. De bisschoppen vragen iedereen te blijven bidden voor de slachtoffers van Covid-19 en hun familieleden, in Nederland en wereldwijd. En ook voor de werkers in de gezondheidszorg dat God hen veel moed en kracht geeft en dat zij niet zelf besmet worden bij de zorg voor mensen die een Covid-19 besmetting hebben opgelopen.

Naamloos

Bemoedigend woord bisschop: Sacramentsdag 2020

Recent hebben wij het Pinksterfeest gevierd. De Heilige Geest maakt de leerlingen van Jezus die bang zijn voor de toekomst tot enthousiaste missionarissen. Te beginnen met Jeruzalem maar, al spoedig, klinkt in het gehele Middellandse Zeegebied de boodschap van de opstanding. Christus, gestorven aan het kruis, is de Levende. En mensen worden opgeroepen om hun leven te verbinden met Hem.

Christenen spreken, om het met een knipoog te zeggen, heel beleefd over het Godsgeheim. Niet met twee maar zelfs met drie woorden. Afgelopen zondag hebben wij de drie-ene God gevierd. Als Vader, Zoon en Geest. In kracht van de Geest kunnen wij Jezus herkennen als Gods Zoon en door de Zoon ontmoeten wij de liefdevolle en vergevende Vader. Ik hoop dat u afgelopen zondag het feest van Gods Drievuldigheid met vreugde en ook dankbaar hebt kunnen vieren. Dankbaar dat wij deze God hebben leren kennen en Hij zijn zorgende en beschermende hand op ons heeft gelegd.

Hervatting van het communiceren
Komende zondag viert de Kerk Sacramentsdag. Juist dit jaar zal dat een gedenkwaardig feest worden. Er zal immers weer communie worden uitgereikt. U weet dat vanaf half maart de coronacrisis ons heeft gedwongen om in gesloten kerkgebouwen de Eucharistie te vieren. Maar maatschappelijk en ook kerkelijk zijn er gelukkig versoepelingen mogelijk. Vanaf 1 juni, de gedachtenis van Maria als moeder van de Kerk, vieren wij weer met open kerken en zijn 30 gelovigen welkom. Vanaf 1 juli zullen wij, als er geen dramatische dingen gebeuren, met 100 gelovigen kunnen vieren. Komende Sacramentsdag zal na drie maanden weer de mogelijkheid worden geboden om de Heilige Communie te ontvangen. Ik besef dat veel katholieken, door het afzien van de sacramentele communie, een groot offer hebben moeten brengen. Maar zij deden het om de bescherming van de gezondheid en veiligheid van onze naasten. Doordat het virus nog onder ons is, zijn met name rond de communiegang vanaf 14 juni door de Nederlandse bisschoppen specifieke regelingen getroffen. Sommige priesters en andere gelovigen beleven de nieuwe regelgeving als klinisch die de intensiteit van het moment kan verstoren. Ik ben niet ongevoelig voor dit bezwaar maar wil nogmaals de nadruk leggen op het feit dat onze geloofsgemeenschap geen bron van besmetting mag zijn. Optimale hygiëne moet in de huidige omstandigheden het parool zijn.

Levensreis
Ons leven wordt wel eens voorgesteld als een reis. Om mens te blijven hebben wij op deze levensreis ook momenten van rust en bezinning nodig. Wij kunnen dan kijken welke weg wij hebben afgelegd en wat er nog komen gaat. Voor rooms-katholieken vormt de Eucharistie een pleisterplaats bij uitstek. Voor Gods aangezicht komen wij samen om ons leven te overdenken. Wij vieren de grote daden van God in de geschiedenis van Israël en in Jezus Christus. En wij vertrouwen ons leven toe aan Gods leiding. Wij vieren de zelfgave van Christus en delen in Gods bevrijdende liefde in zijn Zoon

Maaltijd, offer en verbond
Iedere Eucharistie heeft verschillende dimensies. Veel katholieken in ons bisdom beleven de Eucharistie, zo vermoed ik, primair als een maaltijd. En daar is niet mis mee. Want tijdens ons samenkomen wordt immers het laatste Avondmaal geactualiseerd. Tijdens die maaltijd met zijn vrienden heeft Christus de viering van de Joodse Paasmaaltijd omgebogen naar zichzelf.  De God die slaven bevrijdt, is in de Zoon zichtbaar geworden. In Hem schenkt God bevrijding aan mensen die gevangen zijn in liefdeloosheid. Hij doorbreekt de macht van de dood en schenkt uitzicht op eeuwig leven. En Hij maakt mensen vrij tot liefdevolle dienstbaarheid.

Iedere Eucharistie vieren wij ook de offerende zelfgave van Christus. Zijn hele bestaan wordt bepaald door de dienstbaarheid van de Vader en alle mensen. Tijdens het laatste Avondmaal wordt dat in beeld gebracht. Brood wordt gebroken en wijn gaat rond als teken van delende, schenkende en vergevende liefde. Een dag later zal op Golgotha het lichaam van de Heer worden gebroken. Het gaat om de totale offergave van Christus. Jezus schenkt zijn leven als consequentie van zijn trouw aan de roeping van de Vader. Tijdens de viering van de Eucharistie wordt het ene unieke offer van Christus, in kracht van Gods Geest, tegenwoordig gesteld.

De Eucharistie vormt de bezegeling van het nieuwe verbond tussen God en de mensen. Maaltijd, offer en verbond zijn zo centrale aspecten van de Eucharistie. In een rituele maaltijd wordt het verzoenende levensoffer van Christus tegenwoordig gesteld. Wij worden opgenomen in het nieuwe verbond dat God in Christus met ons gesloten heeft. Iedere keer als wij de Eucharistie vieren is de Heer ons liefdevol rakelings nabij.

Eucharistie en diaconie
Afgelopen zaterdag mocht ik in de kathedraal vijf mannen, op weg naar hun diakenwijding in het najaar, aanstellen tot acoliet. Als acoliet zijn zij geroepen tot de dienst van het altaar en mogen zij de communie, het Brood van het leven, uitdelen aan hun broeders en zusters. Eucharistie en diaconie hebben alles met elkaar te maken. Vanuit zijn verbondenheid met zijn Vader vergeeft en geneest Christus mensen. Hij is nabij aan allen die zwak en kwetsbaar zijn. Ieder die zich inlaat met Hem en Hem viert in de Eucharistie als gevaarlijke herinnering (Johann Baptist Metz) wordt uitgedaagd om zelf solidair te zijn met de kleinen en kwetsbaren, dichtbij en ver weg. Met al degenen die geen helper hebben. In hen ontmoeten wij immers de Heer zelf. (vgl. Matheus 25, 31-40).

Tot slot
Ik wens u een bijzondere Sacramentsdag 2020. Dat de ontmoeting met Christus in Woord en Sacrament u vreugde mag schenken. In kracht van de Eucharistie, als bron en hoogtepunt van christelijk leven, kunnen wij onze katholieke geloofsgemeenschap gestalte geven en verder opbouwen.

+ Mgr. dr. Gerard de Korte

bisschop van ’s-Hertogenbosch

Afdrukken

Binnenkort weer samen de H. Mis vieren

De bisschop heeft laten weten dat we in juni weer naar de H. Mis kunnen met maximaal 30 mensen en vanaf juli – als alles goed gaat – met maximaal 100. Dat is goed nieuws.

Als parochie pakken we het kerkelijk leven stapsgewijs weer op. U begrijpt dat we rekening houden met de richtlijnen van het RIVM en het bisdom. Daarom nemen we uitgebreide maatregelen rondom afstand, hygiëne en groepsvorming.

De Nederlandse bisschoppen hebben het protocol ‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’ vastgesteld. Dit geeft richtlijnen om samen veilig en waardig de liturgie te vieren. Lees het protocol hieronder alvast eens door.

Wanneer gaan wij als Christoffelparochie weer de mis vieren?

Als pastoraal team en parochiebestuur kiezen we voor een voorzichtige start. We beginnen op maandag 15 juni in vier kerken met de gebruikelijke doordeweekse vieringen. Bekijk in het overzicht de stappen die we zetten:


JUNI
·         De hele maand juni kunt u op zaterdag en zondag nog geen vieringen bijwonen in onze parochie.·         U kunt wel in juni alle vieringen vanuit de kerk in Dreumel beluisteren via internet: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10977. Tijden: doordeweeks (t/m 12 juni, daarna alleen op woensdag en vrijdag) en zaterdag om 19.00 u en op zondag om 09.30 u. Terugluisteren kan altijd.·         Vanaf maandag 15 juni zijn er weer doordeweekse vieringen – maximaal 30 personen. De H. Communie wordt uitgereikt. Het gaat om:
– Alphen: maandag 19.00 u
– Wamel: dinsdag 19.00 u
– Beneden-Leeuwen: woensdag 08.30 u; donderdag 19.00 u en vrijdag 08.30 u
– Dreumel: woensdag 19.00 uur en vrijdag 19.00 u

JULI
Vanaf 1 juli zijn de vieringen in onze kerken toegankelijk voor maximaal 100 mensen. Anderhalve meter afstand houden blijft de regel. U kunt dus vanaf zaterdag 4 en zondag 5 juli weer volgens het normale rooster naar de kerk, zowel in het weekend als doordeweeks. Dit alles is natuurlijk afhankelijk van het coronavirus.

Hieronder vindt u meer informatie over wat er van u verwacht wordt, als u naar de kerk komt:

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER GELOVIGEN

MEEST GESTELDE VRAGEN OVER CORONA EN DE KERK

Naamloos
Afdrukken

Vooraankondiging versoepelen maatregelen

Afgelopen week heeft het pastorale team een mededeling gekregen van het bisdom over de viering van de heilige Mis in de parochies. De Nederlandse bisschoppen hebben de intentie om vanaf de eerste zondag in juni weer publieke missen en vieringen toe te staan in de parochiekerken.

De vieringen zullen alleen toegestaan worden als de parochies gepaste maatregelen nemen om verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen. We moeten hierbij denken aan maatregelen op het gebied van hygiëne, afstand tot elkaar en de looprichtingen in de kerken. Hiertoe stellen de bisschoppen op dit moment een protocol op. Dit protocol moet verplicht worden opgevolgd en zal de leidraad zijn voor parochies om weer te starten met het vieren van de heilige Missen en andere sacramenten.

Op het moment dat de parochie dit protocol krijgt, zullen we op alle locaties in onze parochie proberen om de vereiste maatregelen in te voeren, zodat we als parochie weer kunnen beginnen om ons kerkelijk leven op te nemen.

Dit is dus positief nieuws. We moeten nog even geduld hebben tot we bericht krijgen van het bisdom. Als er verder nieuws is, wordt u hierover geïnformeerd via de kerkradio, de website en de parochiepagina in de Maas en Waler.

35350262-christelijke-heilige-communie-op-houten-tafel

Dagelijkse heilige Mis en Rozenhoedje via kerkradio

Zoals u wellicht weet zijn alle publieke vieringen in onze parochie afgelast vanwege de Corona-uitbraak. Er vinden wel vieringen plaats zonder gelovigen. Dit betekent enkel met onze priesters. Aangezien de heilige Barbarakerk in Dreumel beschikt over kerkradio vinden alle vieringen vanuit deze kerk plaats. U kunt deze heilige Missen meevieren. Zie www.kerkomroep.nl. U tikt daarna ‘Dreumel’ in bij ‘Vind uw kerk’.

 

In Dreumel wordt elke dag de heilige Mis gevierd. Van maandag tot en met vrijdag wordt eerst het Rozenhoedje gebeden.

 

Het liturgische schema ziet er als volgt uit.

 • Zaterdag: heilige Mis, 19:00 uur.
 • Zondag: heilige Mis, 09:30 uur.
 • Maandag tot en met vrijdag: Rozenhoedje, 18:40 uur; heilige Mis, 19:00 uur.

 

 

 

 

 

 

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: 0487-571230

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Onze parochie bestaat uit acht kerkdorpen: Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel.

U bent van harte uitgenodigd voor een bezoek aan een van onze locaties!

Meer informatie

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: (0487) 57 12 30

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Bankrekeningnummer IBAN: NL14RABO0146903684

Meer contactgegevens

Copyright: Sint Christoffelparochie

Privacybeleid | Website door: Webheld.nl