Geraardsbergen,_Sint-Bartholomeus,_glasraam-Wiki

De twaalf apostelen: deel 7. De heilige Bartholomeüs

Bartholomeüs leerde Jezus kennen via Filippus. Over zijn tijd bij Jezus staat in de Bijbel weinig beschreven.

De meeste verhalen over zijn leven gaan over zijn tijd na Jezus’ dood. Waarschijnlijk heeft hij gepredikt in India, waar hij demonen en andere afgoden overwon.

Bartholomeüs bekeerde Polemius, de koning van de streek, nadat hij zijn dochter had genezen. Maar door zijn invloed op de koning riep hij afgunst over zich af. Hij werd uiteindelijk opgepakt door de broer van koning Polemius en levend gevild en gekruisigd. In afbeeldingen wordt hij daarom vaak getoond met een mes, dat verwijst naar het villen.

Bartholomeüs is de beschermheilige van de boekbinders en leerlooiers. Zijn feestdag is 24 augustus.

(Foto: WikiMedia Commons)
Aposte-Filippus-door-Rubens

De twaalf apostelen: deel 6. De heilige Filippus

Net als de heilige Andreas werd ook Filippus apostel van Jezus nadat hij eerst een discipel van Johannes de Doper was geweest.

Filippus wordt in de Bijbel meerdere malen expliciet genoemd. De Grieken die Jezus wilden spreken, wenden zich eerst tot Filippus. Ook vroeg Jezus aan Filippus om voor meer eten te zorgen, voordat hij overging tot de vermenigvuldiging van brood.

Na de dood van Jezus predikte Filippus in Frygië (het hedendaagse Turkije) en waarschijnlijk is hij hier een marteldood gestorven door steniging en kruisiging. Daarom wordt hij ook vaak afgebeeld met een kruis in een T-vorm.

Filippus is de beschermheilige van de bakkers, marskramers en winkeliers, hoedenmakers en leerlooiers. Zijn feestdag is 3 mei.

stained-glass-4242862_640

De twaalf apostelen: deel 5. De heilige Thomas

Thomas is het meest bekend van het Bijbelverhaal waarin hij niet gelooft dat Jezus is verrezen wanneer de andere apostelen hem dat vertellen. Hij wil met zijn vingers de wonden voelen voordat hij de wederopstanding gelooft.

Zo werd zijn bijnaam geboren: de ongelovige Thomas. Vrijwel alle schilderijen van Thomas refereren aan deze gebeurtenis. Thomas werd leerling van Jezus, toen deze op weg was naar de opwekking van Lazarus en verder is er weinig over het leven van Thomas bekend. Volgens de overlevering is hij in India gestorven. In de kunst wordt hij vaak afgebeeld met een winkelhaak als symbool voor vakmanschap. Zijn feestdag is 3 juli.

Heilige-Andreas---WIkipedia

De twaalf apostelen: deel 4. De heilige Andreas

Andreas was de jongere broer van Simon Petrus en was oorspronkelijk een volger van Johannes de Doper.

Voordat Andreas zich bij Jezus aansloot was hij visser. Zijn naam wordt daarom vaak genoemd bij de wonderen die met visserij te maken hebben, zoals de wonderbaarlijke visvangst en de vermenigvuldiging van de vissen en broden.

Hij wordt in de evangeliën steevast bij de eerste vier apostelen genoemd (met Petrus, Johannes en Jakobus). Mogelijk predikte Andreas na Jezus’ dood in Griekenland. Volgens lokale verhalen kwam hij rond het jaar 60 hier aan zijn einde door kruisiging aan een X-kruis. Met dit kruis wordt hij vaak afgebeeld op schilderijen.

Rouwen afscheid nemen

Afscheid nemen doe je samen!

De avondwakegroep van Alphen heeft na de coronaperiode weer enkele avondwakes mogen verzorgen in de kerk. Wij zijn mensen zoals u, geen pastores of religieuzen, gewoon parochianen, als vrijwilligers verbonden aan de parochie.

De avondwake is een bijeenkomst ter voorbereiding op het naderend afscheid. Samen met de familie bereiden we deze dienst voor. Wij bespreken samen hoe zij het graag willen hebben. Eigen inbreng is altijd mogelijk. Ook kunt u ervoor kiezen zelf de muziek te verzorgen.

Waarom vinden wij het fijn dit te verzorgen?

  • Omdat wij de kerk een hele mooie locatie vinden om onze overledenen te gedenken.
  • Omdat de kerk een plaats is waar iedereen welkom is. Op deze manier is het mogelijk om als dorpsgenoot belangstelling te tonen voor de familie en afscheid te nemen van de overledene.
  • Omdat we weinig standaardteksten gebruiken, maar steeds lezingen en gedichten zoeken die bij de overledene passen.
  • Omdat we worden gesteund door een aantal vrijwilligers.

Bijzondere aankleding

Er wordt een gedachtenistafeltje gemaakt, het dames- en herenkoor zingt, er wordt gezorgd dat de kerk verwarmd is en de kaarsen branden. In de kerk komt een kruisje te hangen, dat daar blijft tot de Allerzielenviering. Dit kruisje wordt gemaakt door een dorpsgenoot, die er ook de naam in schrijft.

De avondwake is een manier om als familie de avond van tevoren nog bij elkaar te zijn. De aanwezigheid van vrienden en bekenden kan u als nabestaanden mentaal voorbereiden op de uitvaart of crematie. Om woorden van troost en bemoediging te ervaren tijdens dit samenzijn. Afscheid nemen doe je samen!

Namens de avondwakegroep Alphen, Maria Vink

Noot van de redactie

Behalve in Alphen is het ook in andere kerkdorpen van de Sint-Christoffelparochie mogelijk een avondwakedienst te laten verzorgen. Meer informatie via ons secretariaat.

ov vrouw

De weg naar Pasen: de vijfde zondag

De zondagen van de Veertigdagentijd vormen liturgische voetstappen met een sterke boodschap: God opent telkens weer nieuwe toekomst.

De Veertigdagentijd bevat vijf zondagen die uitlopen op Palmzondag en de Goede Week. Zij zijn als geestelijke voetstappen die ons voorbereiden op het grote feest van Pasen. Tijdens die zondagen van de Veertigdagentijd in de C-cyclus ontdekken wij in de liturgie van het woord twee dwarslijnen: van bekoring naar bekering.

Oude en Nieuwe Verbond

Eerste lezing: God is trouw

De eerste lezing cirkelt altijd rond het grote thema van het Verbond dat God met de mensen sloot in de uitverkiezing van het joodse volk. Heel de geschiedenis komt aan bod. Vanaf de schepping (1ste zondag) via Abraham (2de zondag) en Mozes (3de zondag) wordt het perspectief niet beperkt tot het joodse volk, maar uitgebreid tot de eindtijd met beloftes van heil voor alle volkeren. God neemt steeds het initiatief om genadig aanwezig te zijn bij zijn volk in alle omstandigheden.

Tweede lezing: De gelovige mens vertrouwt op God

De lezingen uit de brieven van Paulus verwoorden het antwoord van de mens tegenover Gods belofte van trouw. Wij vinden er aansporingen tot steeds vernieuwde geloofsinzet en volharding.

Ook de antwoordpsalmen vertolken dat vertrouwen op ongeëvenaarde wijze.

Evangelie: Van bekoring naar bekering

De eerste en tweede zondag hebben een vast gegeven: De 1ste zondag is dit altijd de bekoring van Jezus in de woestijn; het zijn bekoringen die iedere Christen bedreigen.

De 2de zondag is dit gegeven altijd de verheerlijking van Jezus op de berg, een voorafbeelding van zijn verrijzenis.

De drie volgende zondagen is het leidmotief telkens de bekering.

3de zondag: joodse volk (gesymboliseerd in de parabel van de vijgenboom)

4de zondag: de verloren zoon en de barmhartige vader

5de zondag: de overspelige vrouw

Vijfde zondag: De toekomst, nieuw leven in Gods hand
Jes. 43, 16-21: Het volk Israël is gevangen in de Babylonische ballingschap en hunkert naar het thuisland. Die ballingschap mocht dan wel een straf zijn voor hun zonde, maar nu spreekt God, bij monde van de profeet Jesaja, hun moed in en hij geeft hun uitzicht op een nieuwe toekomst. “Denk niet meer aan het verleden…Ik onderneem iets nieuws, het begin is er al …”.

“Geweldig was het wat de Heer ons deed, daarom zijn wij zo blij”. Ps.126

 Fil. 3, 8-14: Ook Paulus verlangt naar die nieuwe toekomst: in alles op zijn Heer te gelijken en met Hem één worden, in zijn sterven zowel als in zijn wederopstanding.
Joh. 8, 1-11: De Schriftgeleerden dagen Jezus uit met een strikvraag over een vrouw die van overspeligheid wordt beschuldigd. De fout van een medemens wordt in de schijnwerper geplaatst en het oordeel is snel geformuleerd. Jezus blijft echter kalm en velt geen oordeel: “Die zonder zonde is werpe de eerste steen”. Deze vrouw krijgt een nieuwe kans. Haar zonde wordt niet goedgekeurd, maar zij wordt op weg gezet om een nieuw leven te beginnen. Jezus’ barmhartigheid opent de gesloten horizon rond haar bestaan en geeft nieuwe levensmoed.

​Wij naderen het Paasfeest. De gedachten van dood en leven staan al op de voorgrond. Het bevrijdende perspectief heeft de overhand. De dood krijgt niet het laatste woord.

verloren zoon

De weg naar Pasen: de vierde zondag

De zondagen van de Veertigdagentijd vormen liturgische voetstappen met een sterke boodschap: God opent telkens weer nieuwe toekomst.

De Veertigdagentijd bevat vijf zondagen die uitlopen op Palmzondag en de Goede Week. Zij zijn als geestelijke voetstappen die ons voorbereiden op het grote feest van Pasen. Tijdens die zondagen van de Veertigdagentijd in de C-cyclus ontdekken wij in de liturgie van het woord twee dwarslijnen: van bekoring naar bekering.

Oude en Nieuwe Verbond

Eerste lezing: God is trouw

De eerste lezing cirkelt altijd rond het grote thema van het Verbond dat God met de mensen sloot in de uitverkiezing van het joodse volk. Heel de geschiedenis komt aan bod. Vanaf de schepping (1ste zondag) via Abraham (2de zondag) en Mozes (3de zondag) wordt het perspectief niet beperkt tot het joodse volk, maar uitgebreid tot de eindtijd met beloftes van heil voor alle volkeren. God neemt steeds het initiatief om genadig aanwezig te zijn bij zijn volk in alle omstandigheden.

Tweede lezing: De gelovige mens vertrouwt op God

De lezingen uit de brieven van Paulus verwoorden het antwoord van de mens tegenover Gods belofte van trouw. Wij vinden er aansporingen tot steeds vernieuwde geloofsinzet en volharding.

Ook de antwoordpsalmen vertolken dat vertrouwen op ongeëvenaarde wijze.

Evangelie: Van bekoring naar bekering

De eerste en tweede zondag hebben een vast gegeven: De 1ste zondag is dit altijd de bekoring van Jezus in de woestijn; het zijn bekoringen die iedere Christen bedreigen.

De 2de zondag is dit gegeven altijd de verheerlijking van Jezus op de berg, een voorafbeelding van zijn verrijzenis.

De drie volgende zondagen is het leidmotief telkens de bekering.

3de zondag: joodse volk (gesymboliseerd in de parabel van de vijgenboom)

4de zondag: de verloren zoon en de barmhartige vader

5de zondag: de overspelige vrouw

Vierde zondag: De nieuwe toekomst, feest van verzoening
Joz. 5, 9a.10-12: God is zijn zwervend volk in de woestijn nabij gebleven (manna, water uit de rotsen). Nu schenkt Hij hen het Beloofde Land en laat hen eten van de overvloedige vruchten van Kanaän. De Israëlieten mogen in hun nieuwe land het feest van de verlossing vieren als een feest van de doortocht (Pascha) van de dood, de zonde en de slavernij naar leven in vrijheid.

“Ik ging tot de Heer en Hij heeft mij verhoord. Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde”. Ps. 34

 2 Kor. 5,17-21: Paulus versterkt het thema van de verzoening: “Het oude is voorbij, het nieuwe is al gekomen”. Christus heeft de zonde overwonnen door te sterven op het kruis. Door zijn doortocht van dood naar nieuw leven, laat Hij iedereen die in Hem gelooft delen in die verzoening, in de nieuwe schepping.
Lc. 15, 1-3.11-32: De parabel van de verloren zoon is nog meer het verhaal van de barmhartige vader. Hij is het die verlangend uitkeek en door medelijden werd verteerd. Jezus’ omgang met zondaars wordt door de Farizeeën afgekeurd. Met zijn parabel praat Hij de zonde echter niet goed. De weggelopen zoon is zich wel degelijk bewust geworden van zijn onwaardigheid. Maar de barmhartige houding van de vader, die de toon bepaalt, maakt de bekering mogelijk en laat dit gebeuren uitgroeien tot een feest van verzoening. Ondanks onze weerbarstigheid opent God steeds weer grenzen van een nieuw land. Wij mogen er dankbaar in binnentreden.

vijgenboom

De weg naar Pasen: de derde zondag

De zondagen van de Veertigdagentijd vormen liturgische voetstappen met een sterke boodschap: God opent telkens weer nieuwe toekomst.

De Veertigdagentijd bevat vijf zondagen die uitlopen op Palmzondag en de Goede Week. Zij zijn als geestelijke voetstappen die ons voorbereiden op het grote feest van Pasen. Tijdens die zondagen van de Veertigdagentijd in de C-cyclus ontdekken wij in de liturgie van het woord twee dwarslijnen: van bekoring naar bekering.

Oude en Nieuwe Verbond

Eerste lezing: God is trouw

De eerste lezing cirkelt altijd rond het grote thema van het Verbond dat God met de mensen sloot in de uitverkiezing van het joodse volk. Heel de geschiedenis komt aan bod. Vanaf de schepping (1ste zondag) via Abraham (2de zondag) en Mozes (3de zondag) wordt het perspectief niet beperkt tot het joodse volk, maar uitgebreid tot de eindtijd met beloftes van heil voor alle volkeren. God neemt steeds het initiatief om genadig aanwezig te zijn bij zijn volk in alle omstandigheden.

Tweede lezing: De gelovige mens vertrouwt op God

De lezingen uit de brieven van Paulus verwoorden het antwoord van de mens tegenover Gods belofte van trouw. Wij vinden er aansporingen tot steeds vernieuwde geloofsinzet en volharding.

Ook de antwoordpsalmen vertolken dat vertrouwen op ongeëvenaarde wijze.

Evangelie: Van bekoring naar bekering

De eerste en tweede zondag hebben een vast gegeven:

De 1ste zondag is dit altijd de bekoring van Jezus in de woestijn; het zijn bekoringen die iedere Christen bedreigen.

De 2de zondag is dit gegeven altijd de verheerlijking van Jezus op de berg, een voorafbeelding van zijn verrijzenis.

De drie volgende zondagen is het leidmotief telkens de bekering.

3de zondag: joodse volk (gesymboliseerd in de parabel van de vijgenboom)

4de zondag: de verloren zoon en de barmhartige vader

5de zondag: de overspelige vrouw

Derde zondag: De nieuwe toekomst, anders dan verwacht
Ex. 3,1-8a.13-15: Tijdens de ontmoeting bij de brandende doornstruik laat God zich kennen als de God van Abraham, van Isaak en van Jakob. Hij is een God die in het leven van concrete mensen zorgzaam en bevrijdend nabij komt. Die belofte doet Hij nu ook aan Mozes en aan zijn volk.

“De Heer is barmhartig en welgezind, lankmoedig en goedertieren”.     Ps. 103

 1 Kor. 10, 1-6.10-12: Paulus geeft ons een waarschuwing. Het behoren tot het uitverkoren volk, of tot de Kerk, is op zichzelf geen waarborg van verlossing. Daarvoor is een voortdurende bekering nodig. Maar God is geduldig en barmhartig: Hij blijft zijn volk, ook als het zondig is, nabij.

Lc. 13,1-9: Jezus weerlegt het beeld van de straffende God, dat veel van zijn volksgenoten koesteren. Gods ‘logica’ is anders dan verwacht. Jezus maakt het duidelijk met de gelijkenis van de vruchteloze vijgenboom, die van de eigenaar extra zorg en aandacht ontvangt. Zo ook geeft God in zijn groot geduld steeds weer nieuwe levenskansen.

Johannes (2)

De Twaalf apostelen: deel 3. De Heilige Johannes

Johannes was één van de eerste volgelingen van Jezus. Hij was betrokken bij de wonderbaarlijke visvangst op het meer van Galilea, de wondere broodvermenigvuldiging en hij sliep in het Hof van Olijven toen Jezus met God sprak. Volgens een apocriefe bron (= een kerkelijk niet-gezaghebbende bron) werd Johannes ooit gedwongen een kelk met gif te drinken omdat hij weigerde andere goden te aanbidden. Toen hij de kelk zegende, kwam er een slang uit naar boven. Vaak wordt Johannes als apostel daarom afgebeeld met kelk en slang. Johannes is ook één van de vier schrijvers van het evangelie (naast Mattheüs, Marcus en Lucas). Als hij als evangelist wordt geschilderd, heeft hij meestal een boek en een adelaar als symbool. Johannes verspreidde het christelijk geloof in het tegenwoordige Turkije. Hij werd van daaruit verbannen naar het Griekse eiland Patmos en overleefde een onderdompeling in een kokende ketel. Johannes stierf op zeer hoge leeftijd.

Geboren: Galilea, ca. 6 n. Chr.

Gestorven: Efeze, ca. 96-101 na Chr.

Feestdag: 27 december

Symbolen: Adelaar, boek, kelk, slang

Beschermheilige: Schrijvers, drukkers, kunstenaars, graveurs, boekhandelaren

tweede zondag

De weg naar Pasen: de tweede zondag

De zondagen van de Veertigdagentijd vormen liturgische voetstappen met een sterke boodschap: God opent telkens weer nieuwe toekomst.

De Veertigdagentijd bevat vijf zondagen die uitlopen op Palmzondag en de Goede Week. Zij zijn als geestelijke voetstappen die ons voorbereiden op het grote feest van Pasen. Tijdens die zondagen van de Veertigdagentijd in de C-cyclus ontdekken wij in de liturgie van het woord twee dwarslijnen: van bekoring naar bekering.

 Oude en Nieuwe Verbond

Eerste lezing: God is trouw

De eerste lezing cirkelt altijd rond het grote thema van het Verbond dat God met de mensen sloot in de uitverkiezing van het joodse volk. Heel de geschiedenis komt aan bod. Vanaf de schepping (1ste zondag) via Abraham (2de zondag) en Mozes (3de zondag) wordt het perspectief niet beperkt tot het joodse volk, maar uitgebreid tot de eindtijd met beloftes van heil voor alle volkeren. God neemt steeds het initiatief om genadig aanwezig te zijn bij zijn volk in alle omstandigheden.

Tweede lezing: De gelovige mens vertrouwt op God

De lezingen uit de brieven van Paulus verwoorden het antwoord van de mens tegenover Gods belofte van trouw. Wij vinden er aansporingen tot steeds vernieuwde geloofsinzet en volharding.

Ook de antwoordpsalmen vertolken dat vertrouwen op ongeëvenaarde wijze.

Evangelie: Van bekoring naar bekering

De eerste en tweede zondag hebben een vast gegeven. De eerste zondag is dit altijd de bekoring van Jezus in de woestijn; het zijn bekoringen die iedere christen bedreigen. De tweede zondag is dit gegeven altijd de verheerlijking van Jezus op de berg, een voorafbeelding van zijn verrijzenis.

De drie volgende zondagen is het leidmotief telkens de bekering. Derde zondag: joodse volk (gesymboliseerd in de parabel van de vijgenboom). Vierde zondag: de verloren zoon en de barmhartige vader. Vijfde zondag: de overspelige vrouw.

Tweede zondag: Kijk naar de hemel
Gen. 15, 5-12.17-18: In de eerste lezing – net als in het evangelie – toont God zich in een wolk en in licht. ‘Kijk naar de hemel …‘ klinkt het daar. Abraham wordt uitgenodigd om te geloven. Gods belofte, zijn Verbond, is het fundament van dat vertrouwen.

“De Heer is mijn licht en mijn leidsman, wie zou ik vrezen … Wees moedig van hart en vertrouw op de Heer”. Ps. 27

 Fil. 3, 17-4.1: Paulus stuurt vanuit zijn gevangenschap een boodschap van bemoediging aan de Christenen van Filippi: ‘Houdt stand in de Heer!’. Hij is ervan overtuigd dat het lijden van deze wereld – het kruis – een doortocht is naar de verrijzenis tot het eeuwig leven in ons vaderland, de hemel.

Lc. 9, 28b-36: Lucas vermeldt dat Jezus in gebed was, wanneer Hij van gedaante verandert en – voor enkele leerlingen – verschijnt ‘in heerlijkheid’ samen met Mozes en Elia. In die twee figuren wordt heel het Eerste Verbond opgeroepen: de Wet en de Profeten. De Messias werd verwacht als een nieuwe Mozes, die de definitieve bevrijding zou brengen. Men zag ook Elia terugkeren als de laatste grote profeet om de weg te effenen voor de Messias. ‘Dit is mijn Zoon, de Uitverkorene, luister naar Hem’, zo klinkt de stem van God vanuit een wolk. Jezus toont hier zijn ware – stralende – gelaat en geeft ons een doorkijk naar Pasen toe: de belofte dat Hij in Jeruzalem een nieuwe exodus zal voltrekken: een doorgang van duisternis naar licht, van dood naar nieuw leven. Het lijden van de mens krijgt niet het laatste woord.  Christenen mogen niet stoppen bij het aardse, het zichtbare, de soms pijnlijke en harde werkelijkheid, maar de horizon opentrekken, hemelsbreed, tot daar waar de eigenlijke betekenis van Jezus openbaar wordt, als belofte voor onze toekomst.

 

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: 0487-571230

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Onze parochie bestaat uit acht kerkdorpen: Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel.

U bent van harte uitgenodigd voor een bezoek aan een van onze locaties!

Meer informatie

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: (0487) 57 12 30

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Bankrekeningnummer IBAN: NL14RABO0146903684

Meer contactgegevens

Copyright: Sint Christoffelparochie

Privacybeleid | Website door: Webheld.nl