kaarsjes

Geen Allerzielenviering vanwege corona

Dit jaar gaat de Allerzielenviering in de 8 kerken van de Sint-Christoffelparochie niet door. Vanwege corona wordt die uitgesteld tot volgend jaar. Lees hier wat dit voor u betekent.

De Allerzielenvieringen op 2 november trekken gewoonlijk veel bezoekers. Helaas is het vanwege corona niet mogelijk om meer dan 30 mensen in onze kerken toe te laten. Daarom is besloten Allerzielen te verschuiven naar volgend jaar.

 • Op de dag van Allerzielen, maandag 2 november, is er één centrale Eucharistieviering in de parochiekerk in Dreumel, die via kerkomroep.nl wordt uitgezonden. U kunt deze thuis beluisteren. Tijdens deze viering worden de misintenties en de namen van alle overledenen van het afgelopen jaar uit alle parochiekernen voorgelezen.
 • De priester gaat dit jaar niet mee naar de begraafplaats. U kunt deze tijdens Allerzielen op eigen gelegenheid bezoeken. We bekijken of we onze kerken op Allerzielendag en de zondag ervoor enkele uren kunnen openstellen voor stil gebed of een kaars aansteken.
 • De kruisjes van de overledenen mogen gewoon in de kerk blijven hangen.
 • Er worden gedenkprentjes gedrukt met de namen van de overleden van het afgelopen jaar. Die vindt u achterin de kerk om mee te nemen.
 • Als nabestaande van een overledene krijgt u nog persoonlijk bericht.

Moeilijk besluit
Allerzielen is een zeer betekenisvolle gedenkdag, juist wanneer u het afgelopen jaar afscheid hebt moeten nemen van een geliefde. We zitten helaas in een ernstige coronacrisis. De regering wil het aantal bewegingen maximaal terugbrengen. Als kerk leveren wij hier een bijdrage aan door deze drukbezochte viering uit te stellen. Wij vertrouwen op uw begrip.

Reserveren is nodig
De gewone vieringen gaan gewoon door. Wilt u een mis bezoeken, dan verwachten wij dat u van tevoren reserveert bij het parochiesecretariaat: sintchristoffelparochie@gmail.com of telefonisch: (0487) 57 12 30 (op werkdagen van 9.00-12.00 u). Geef dan het volgende door:

 • Uw naam
 • Welke viering u wilt bijwonen (plaats en tijd)
 • Met hoeveel personen u komt
 • Uw telefoonnummer

U hoort van ons of uw zitplaatsen beschikbaar zijn. Is er onverhoopt geen plaats meer vrij, dan komt u automatisch bovenaan de lijst van de volgende viering. Dringend advies: draag in de kerk een mondkapje, behalve bij het ontvangen van de Communie.

Actueel nieuws uit onze parochie met onder andere de misroosters voor de maanden oktober en november vindt u op: www.sintchristoffelparochie.nl.

Corona kerk

Reserveren is nodig om de Mis bij te wonen

Wilt u de Mis bijwonen in een van de 8 kerken van de Sint-Christoffelparochie, dan is het nodig dat u reserveert. Stuur een e-mail naar het parochiesecretariaat of bel even. Lees hier hoe het werkt.

Nieuwe coronamaatregelen
Maximaal 30 bezoekers per viering en in de kerk een mondkapje dragen. Dat zijn de nieuwe maatregelen die sinds vorige week gelden wanneer u de kerk bezoekt. Het zijn ingrijpende beslissingen, maar gezien de ernst van corona begrijpelijk.

Als kerkbestuur staan wij voor een lastige beslissing. Met een maximum van 30 bezoekers is de kerk snel vol en wij willen niemand bij de deur wegsturen. Daarom hanteren wij een systeem van aanmelden.

Zo meldt u zich aan
Voor de doordeweekse missen is aanmelden niet nodig, ervan uitgaande dat de grens van 30 bezoekers niet wordt overschreden. Voor vieringen in het weekend is aanmelden wel nodig. Geef dit dan door aan ons parochiesecretariaat. Ook als u een misintentie hebt opgegeven, is aanmelden nodig. Dit kan op twee manieren, per e-mail en telefonisch.

Per e-mail:
Stuur een mailtje naar: sintchristoffelparochie@gmail.com en vermeld:

 • Uw naam
 • Welke viering u wilt bijwonen (plaats en tijd)
 • Met hoeveel personen u komt
 • Uw telefoonnummer

U krijgt van ons zo snel mogelijk bericht of uw zitplaatsen beschikbaar zijn. Mocht het zo zijn dat er geen plaats vrij is, dan komt u automatisch bovenaan de lijst van de volgende viering.

Per telefoon:
U kunt zich ook aanmelden via: (0487) 57 12 30. Bel op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.

Samenvattend

In elke kerk zijn 30 zitplaatsen beschikbaar. Voor doordeweekse missen hoeft u zich niet aan te melden. Meld u wel altijd aan voor vieringen in het weekend, via e-mail of telefonisch. Een dringend advies is dat u in de kerk een mondkapje draagt, behalve bij het ontvangen van de heilige Communie. Wij rekenen op uw begrip. Laten wij bidden voor een spoedig einde van deze pandemie.

Laatste nieuws op de site
De ontwikkelingen gaan snel. Dit bericht is geschreven vóór de persconferentie van premier Rutte op dinsdag 13 oktober. Ga voor de actuele informatie naar onze website: www.sintchristoffelparochie.nl.

Mgr.-de-Korte-450x450

Woord van bemoediging van de bisschop

Beste broeders en zusters,

Velen vreesden er al voor. Maar nu is het een realiteit in Nederland. Het coronavirus verspreidt zich razend snel door het land en er is sprake van een tweede golf. De ziekenhuizen krijgen steeds meer patiënten binnen en ook op de ic-afdelingen worden langzaam maar zeker meer zieken opgenomen. Een en ander heeft ook implicaties voor het kerkelijk leven.

Minister Grapperhaus heeft begin vorige week de kerken het dringende advies gegeven om het aantal gelovigen tijdens een liturgische viering te beperken tot 30 personen. De Nederlandse bisschoppen hebben dit dringende advies besproken. De gehele afgelopen week was er overleg met de minister en tussen de bisschoppen onderling. De bisschoppen hebben bij de overheid steeds gepleit voor maatwerk. Maar helaas hebben wij dat in het overleg met de minister tot nu toe niet kunnen bereiken.

Nu de tweede coronagolf steeds hoger wordt, wordt de overheid ook strenger. Wij moeten ons sociaal leven verder beperken. Vanaf afgelopen zondag kunnen nog maximaal 30 gelovigen de liturgie meevieren. Wij perken het kerkelijke leven in ter bescherming van de volksgezondheid. Overigens vergaderen de kerken deze week opnieuw met de minister om hopelijk ruimte te krijgen voor meer maatwerk, zeker voor onze grote kerken.

Beste broeders en zusters,
ik besef dat de nieuwe realiteit voor veel priesters en andere gelovigen uitermate teleurstellend is en een groot offer vraagt. En dan spreek ik uitdrukkelijk inclusief. De beslissing van afgelopen vrijdag heb ik, samen met de andere bisschoppen, met moeite genomen.

Maar in de huidige omstandigheden met snel oplopende besmettingscijfers en ziekenhuisopnamen moeten wij juist als Kerk verstandig opereren en het aantal gelovigen in onze kerkgebouwen substantieel afschalen. Ik verwacht van mijn pastoors voldoende discipline om de regelingen van het episcopaat in de eigen parochie door te voeren. In de huidige omstandigheden moeten eigen meningen even worden opgeschort. Dat geldt ook voor mijzelf, nu wij in de bisschoppenconferentie gemeenschappelijk pijnlijke keuzes hebben moeten maken.

Ik maak mij uitermate veel zorgen over de toenemende polarisering, juist als het gaat om de bestrijding van het coronavirus, De eerste golf in maart werd gekenmerkt door grote saamhorigheid. Door de onderlinge eenheid  hebben wij het virus tijdelijk kunnen indammen. Helaas is die verbondenheid nu veel minder aanwezig, zowel in de samenleving als binnen de Kerk. Ik constateer helaas dat -niet zelden- de emotie het wint van het verstand. Dat zou onder ons christenen niet het geval mogen zijn. Ik vraag daarom van mijn priesters, diakens, pastoraal werkers, catechisten en andere gelovigen juist in deze moeilijke tijd de ingrijpende beslissingen van het episcopaat, zij het misschien met pijn in het hart, in verbondenheid en solidariteit te aanvaarden.

Juist als mensen van de Kerk zijn wij geroepen om ons eigen kleine belang te relativeren en bedacht te zijn op het bonum commune, het algemeen welzijn. Het is voor een christen geen teken van zwakte maar juist van sterkte om tijdelijk af te zien van bepaalde rechten als wij daarmee een hoger doel, het beschermen van de gezondheid van medemensen, met name oudere en kwetsbare mensen, kunnen dienen.

Ik ben intens dankbaar voor allen, priesters, diakens, pastoraal werkers, catechisten en vele andere gelovigen, die in onze parochies het kerkelijk leven zo goed mogelijk draaiende houden.

De beperking in aantal gelovigen per viering vormt een uitdaging om vaker met kleine groepen te vieren, in plaats van de deuren te sluiten. Probeer daarnaast buiten de liturgie de kerken zoveel mogelijk open te houden. Zo hebben gelovigen individueel de mogelijkheid in onze Godshuizen rust te vinden en een plek voor gebed en troost.

Soms voelt ieder van ons zich moe of moedeloos. Laten wij echter de Heer vragen om vertrouwen. God is ons in Christus zorgend nabij. Gods Geest wil ons veerkracht en creativiteit geven, juist ook in deze tijd die helaas steeds dreigender lijkt te worden.

Mgr. dr. Gerard de Korte
Bisschop van ’s-Hertogenbosch

bisdom

Reactie R.-K. Kerk op oproep minister Grapperhaus

In de afgelopen week (4-8 oktober) is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep van maandag 5 oktober aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig.

De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s van Covid-19 voor de volksgezondheid. Zij hebben vanaf het begin van de Covid-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen en besloten de coronamaatregelen van de overheid te vertalen naar een eigen protocol. In de afgelopen maanden hebben zij kunnen constateren dat het protocol goed functioneert. Kerkelijke bijeenkomsten blijken slechts in 0,3% van alle gevallen een bron te zijn van besmettingen met Covid-19. Omwille van de tweede Covid-19 golf, waarin we op dit moment zijn terecht geraakt, zijn echter aanvullingen op het bestaande protocol noodzakelijk.

De bisschoppen vragen de parochies en religieuze gemeenschappen zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid. De bisschoppen beseffen dat in de parochies veel vrijwilligers betrokken zijn bij het implementeren van de maatregelen en dat deze situatie opnieuw hun tijd en aandacht eist.

Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gedateerd op 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:

 • Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
 • Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:

 • Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen
 • Samenzang is niet toegestaan

Verder overleg over maatwerk

De R.-K. Kerk blijft met de overheid in gesprek. Ook in de komende week, na 11 oktober zal weer overleg plaatsvinden met de minister. Nieuwe ontwikkelingen worden gemeld op www.rkkerk.nl en de sites van de verschillende bisdommen. De bisschoppen vragen iedereen te blijven bidden voor de slachtoffers van Covid-19 en hun familieleden, in Nederland en wereldwijd. En ook voor de werkers in de gezondheidszorg dat God hen veel moed en kracht geeft en dat zij niet zelf besmet worden bij de zorg voor mensen die een Covid-19 besmetting hebben opgelopen.

1e Communie_1

Sluiting inschrijving project heilige Communie

De afgelopen maand zijn er vele kinderen aangemeld voor het eerste Communie-project. Op dit moment zijn er 27 kinderen in onze parochie die meedoen. Een hele mooie groep uit diverse dorpen van onze parochie!!!

Als er nog ouders zijn die hun kind willen aanmelden, kan dat nog tot en met vrijdag 16 oktober via onderstaand aanmeldformulier. Hierna is inschrijving niet meer mogelijk.

Inschrijfformulier H. Communie 2020 – 2021

20200927_152811_resized_1

Zondagmiddag open kerk in Dreumel

Oktober is Rozenkransmaand ofwel Mariamaand. De hele maand is de Sint-Barbarakerk in Dreumel op zondagmiddag open van 14.00 tot 16.00 uur.

U bent van harte welkom om een kaarsje op te steken bij Maria of Jozef of de rozenkrans te bidden.

Even rondkijken in onze mooie kerk is ook mogelijk. En misschien wilt u het combineren met een bezoek aan de r.k. begraafplaats.

Beneden-Leeuwen

Op zondagmiddag kunt u ook in de Mariakapel bij de kerk van Beneden-Leeuwen een kaarsje opsteken.

Olv van Renkum1

Gelderse Maria-bedevaart naar Renkum: 18 oktober

Gaat u op zondag 18 oktober mee op bedevaart naar Renkum? Dan wordt weer de jaarlijkse Mariabedevaart gehouden voor de Gelderse parochies.

Het programma is dit jaar vanwege corona aangepast. Deze keer staat bezinning en gebed centraal om Gods heil en zegen af te smeken en Hem meer te betrekken bij de huidige situatie van ons land.

Er is ook muziek. De organist van de Sint-Janskathedraal Den Bosch, Ton Nagel, zorgt ‘s middags voor de muzikale begeleiding van vijf zangeressen.

De eucharistieviering wordt gecelebreerd door kapelaan Steijaert van de parochie Sint-Christoffel in West-Maas en Waal. Medevoorganger is pastoor H. Scheve van de parochie HH. Twaalf Apostelen uit Zutphen.

Programma

 • 14.00 u: Opening met orgelmuziek en de mogelijkheid om individueel bloemen te schenken aan Maria. Rozenkransgebed ter ere van Onze Lieve Vrouw met voorbidders, zodat u in stilte kunt meebidden.
 • 14.45 u: Plechtige Eucharistieviering en kort Lof
 • 16.00 u: Afsluiting

Deelname is gratis. Voor koffie/thee wordt gezorgd. Wel eventueel zelf broodjes en dergelijke meenemen, vanwege het coronaprotocol. Vervoer is op eigen gelegenheid.

Aanmelden voor deze bedevaart

U meldt zich aan via het secretariaat@mariavanrenkum.nl of telefonisch via nummer (0317) 31 23 31. Bellen kan dagelijks van 09.00-11.30 u.

Adres
R.K. Bedevaartskerk O.L.V. Ten Hemelopneming
Dorpsstraat 1
6871 AA Renkum

Bereikbaar vanuit Arnhem en Wageningen met buslijn 352, uitstappen halte Don Boscoweg.

Meer weten?
> Ga naar de website Maria van Renkum

theresia

Paus-spreuk [1 oktober 2020]

Theresia van Lisieux nodigt ons uit om de ‘kleine weg’ van liefde te bewandelen, door een glimlach of een klein gebaar van vrede en vriendschap te laten zien.

-Paus Franciscus

Foto Huub van Teeffelen

Een enthousiaste koster vertelt …

Huub, wat is er zo mooi aan het kosterschap?

Vanaf september 2005 ben ik, Huub van Teeffelen, koster in de Wamelse kerk. Graag wil ik als gelovig mens een bijdrage leveren aan godswerk hier in onze parochie. Daarom wil ik als verlengstuk mijn bijdrage leveren in het vieren van de heilige mis. Dit doe ik samen de pastoor of kapelaan en met Wil van Wel en soms met het gezin.

En wat brengt het geloof voor jou en je familie?

Het geloof is liefde en dat ervaar ik elke dag in onze ontmoetingen en gesprekken met de andere mensen. Daarnaast geeft geloof steun in het leven van elke dag. Elke dag zijn er weer nieuwe uitdagingen van het leven. En God geeft mij kracht, steun, wijsheid, humor en vertrouwen om de dingen zo goed mogelijk te doen.

Geeft het geloof je ook extra steun in deze corona-tijd?
Dat denk ik wel. Het is voor vele mensen een bijzondere tijd. God leert mij om de dingen te zien zoals ze zijn. Daardoor blijf ik rustig en vertrouw op de toekomst.

Wat hoop je dat je je kinderen hebt meegegeven?
God’s liefde! Dat God altijd van je houdt wat je ook doet en wie je ook bent. Dat je altijd op elk moment kunt rekenen op God; s liefde en genade voor jou.

Hoe belangrijk is het dat je kleinzoon nu ook gedoopt is?

Ik ben erg blij dat onze kleinzoon gedoopt is in de kerk waarin ik ook koster mag zijn. Ieder mens heeft vroeg of laat God’s hulp nodig. Daarom is dopen belangrijk om een alvast een lijntje met boven te hebben. En een belangrijke ondergrond voor zijn levenspad!

Huub, bedankt voor dit interview!

512px-Facebook_New_Logo_(2015).svg

Parochie op Facebook

De Sint-Christoffelparochie is ook actief op Facebook. Nadat wij begin van dit jaar onze nieuwe website in gebruik hebben genomen en ook vaker onze kerkdeuren op zondagmiddag openen, vinden wij het ook de moeite waard om via Facebook met u in contact te komen.

Laten we verbinding maken. Word vriend van de Sint-Christoffelparochie op Facebook!

 

 

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: 0487-571230

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Onze parochie bestaat uit acht kerkdorpen: Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel.

U bent van harte uitgenodigd voor een bezoek aan een van onze locaties!

Meer informatie

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: (0487) 57 12 30

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Bankrekeningnummer IBAN: NL14RABO0146903684

Meer contactgegevens

Copyright: Sint Christoffelparochie

Privacybeleid | Website door: Webheld.nl