Toekomst Sint-Christoffelparochie – Voorgenomen besluit kerksluiting

De tweede informatie- en inspraakavond over kerksluitingen in onze parochie op 7 december in de H. Alphonsuskerk in Beneden-Leeuwen is bezocht door circa 140 belangstellenden. Er zijn geen bezwaren naar voren gebracht tegen het voorgenomen bestuursbesluit.

De vier te sluiten kerken

Na de opening door de vicevoorzitter en een inleiding door de pastoor volgde een presentatie met een korte terugblik op de 8 informatieavonden in september. Daarna maakte het bestuur het besluit bekend welke vier kerken gaan sluiten:

  • de H. Donatuskerk in Altforst
  • de H. Lambertuskerk in Maasbommel
  • de H. Willibrorduskerk in Boven-Leeuwen en
  • de H. Victor en Gezellenkerk in Wamel

De andere vier kerkgebouwen blijven behouden voor de eredienst. Dit zijn de H. Barbarakerk in Dreumel, de H. Alphonsus de Liguorikerk in Beneden-Leeuwen, de H. Lambertuskerk in Alphen en de H. Servatiuskerk in Appeltern.

Zwaarwegende keuze

Het bestuur heeft de keuze toegelicht en het perspectief voor de toekomst geschetst. Ook ging het in op de nazorg voor de locaties waar de kerken sluiten. Het bestuur neemt met de sluiting van vier kerken een ingrijpende beslissing en beseft dat dit enorme impact heeft op de betreffende (geloofs)gemeenschappen.

Het was een zeer lastige keuze waarbij meerdere aspecten zijn afgewogen en de verschillen per geloofsgemeenschap (soms) klein bleken. De vitaliteit is beoordeeld op het kerkbezoek, aantal vrijwilligers, de financiële bijdragen van de parochianen en de mogelijke besparingen bij sluiting.

Geografische spreiding

Ook heeft het bestuur gekeken naar behoud van kerken aan de Maaskant voor de gewenste geografische spreiding over de parochie. Bij de fusie van de parochies in 2012 zijn de kerken in Dreumel en Beneden-Leeuwen aangewezen als de twee liturgische centra. Deze kerken hebben het hoogste kerkbezoek, liggen centraal en hier is ook de concentratie van liturgische vieringen. Uiteindelijk is de combinatie van al deze aspecten leidend geweest bij de gemaakte keuze.

Toekomstperspectief

Het werkgebied blijft na sluiting van de vier kerken voor het pastoraal team hetzelfde. Bestuur en pastoraal team gaan kijken naar een andere invulling van de pastorale aanwezigheid in die geloofsgemeenschappen. Alles in goed overleg met de locatieraden en parochianen. Ook vindt er nazorg plaats op de locaties waar de kerken dicht gaan.

Reacties op het voorgenomen besluit

De voorgenomen kerksluiting vinden de aanwezigen begrijpelijk en zien het ook als onvermijdelijk. Het is wel zeer bedroevend dat het met de kerken zo gelopen is. De vragen die werden gesteld zijn beantwoord en worden ook nog schriftelijk vastgelegd. Er werd dank en waardering uitgesproken voor het zware werk dat door het bestuur in de afgelopen periode is verricht en voor de manier waarop de parochianen zijn geïnformeerd en gehoord.

Vervolgstappen

Over de datum van sluiting vindt nu eerst overleg plaats met de locatieraden van de vier te sluiten kerken. Het voornemen tot sluiting van de aangewezen kerken kan naar verwachting in januari 2023 worden voorgelegd aan de bisschop. Die neemt, na de priesterraad van het bisdom te hebben gehoord, een beslissing over het onttrekken van de vier kerkgebouwen aan de eredienst. De parochianen worden daarna geïnformeerd over het definitieve besluit van de bisschop.

Foto: Henk van Coolwijk

Onze parochie bestaat uit acht kerkdorpen: Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel.

U bent van harte uitgenodigd voor een bezoek aan een van onze locaties!

Meer informatie

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: (0487) 57 12 30

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Bankrekeningnummer IBAN: NL14RABO0146903684

Meer contactgegevens

Copyright: Sint Christoffelparochie

Privacybeleid | Website door: Webheld.nl